Categorie archief: Woonstichting De Key

Amsterdam wel, Zandvoort niet (meer)

De Key ZandvoortDe dol dwaze dagen van De Key worden verlengd, maar let op alleen in Amsterdam. De Key Zandvoort heeft het telraampje erbij gepakt, en is tot de conclusie gekomen dat er in Zandvoort voldoende ‘goedkope’ sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens. Ronald Elenbaas: “De korting van 100 euro is in Zandvoort helemaal niet nodig.”

Welke woningen De Key voor deze groep woningzoekenden in gedachte heeft is onbekend. Zo vraagt De Key voor een woning in de Van Speijkstraat, een ‘kippenhok’ van nog geen 30 m2, al een kale huur van 535 euro. Een- en tweepersoonshuishoudens met een kleine beurs zijn dus aangewezen op dit soort woningen.

Woningzoekenden met kinderen krijgen nog wel een korting van 100 euro. Of deze groep er ook voor in aanmerking komt is nog maar de vraag. In het afgelopen jaar zijn alle eengezinswoningen verkocht of in de vrije sector verhuurd.

De Key heeft op 1 februari een reactie gestuurd naar het College voor de Rechten van de Mens op mijn klacht. Hieronder kunt u de reactie en een toelichting lezen op de korting. Het is opvallend dat De Key niet kan uitleggen wat hun primaire doelgroep is, dat beloofd wat tijdens de zitting op 19 februari.

reactie De Key College voor de Rechten van de Mens

De Key en het College voor de Rechten van de Mens

College voor de Rechten van de MensEnig tijd geleden heb ik het College voor de Rechten van de Mens gevraagd te beoordelen of Woonstichting De Key onderscheid maakt op grond van burgerlijke staat bij het aanbieden van woningen door een verschil in huurprijs te hanteren verband houdend met de grootte van het huishouden. Het zijn namelijk al een tijdje de dol dwaze dagen bij De Key: huishoudens van minimaal 2 personen krijgen 100 euro korting op de huurprijs, terwijl alleenstaanden gewoon de volle mep moeten betalen.

Het College heeft het verzoek in behandeling genomen. De Key is gevraagd om uiterlijk vrijdag 1 februari 2013 een schriftelijke reactie te sturen op het verzoekschrift. Naast een reactie op het verzoekschrift, stelt het College De Key de volgende vraag:

Staat het doelgroepenbeleid dat u voert met betrekking tot het aanbieden van woningen, op schrift? Zo ja, wilt u daarvan een kopie toesturen aan het College?

In het kader van het onderzoek heeft het College een zitting gepland op dinsdag 19 februari 2013 om 13.30 te Utrecht.

Vraag is dus op De Key discrimineert! Artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) verbiedt, in samenhang met artikel 1 AWBG, onderscheid op grond van burgelijke staat bij het aanbieden van goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, onder meer indien dit geschiedt door een instelling, die werkzaam is op het gebied van volkshuisvesting.

Huurprijzen De Key Zandvoort

Brief aan de regiomanager van De Key Zandvoort over het huurprijzenbeleid van de woonstichting:

Geachte heer Elenbaas,

In het artikel “Schommelende huurprijzen blijven Zandvoort bezig houden” in de Zandvoortse Courant van 11 oktober jl. geeft de Key een reactie op de commotie over de veranderende huurprijzen in Zandvoort. De EMM berekende in het verleden 80% van de maximale huurprijs op basis van het puntensysteem van de huurcommissie. Na de fusie met De Key wordt er net als in Amsterdam 100% gehanteerd.

Sinds kort is het mogelijk om in ‘schaarste gebieden’ extra woningwaarderingspunten aan een huurwoning toe te rekenen. Hierdoor worden de huurprijzen extra opgedreven volgens de Key. Een halve waarheid, woningcorporaties zijn namelijk niet verplicht om meer huur te vragen na de invoering van de zogeheten Donnerpunten.

De volgende situatie willen wij u voorleggen: huishoudens met een belastbaar inkomen boven de € 34.085 per jaar komen door Europese wetgeving voor negentig procent van de sociale huurwoningen niet in aanmerking. De tien procent woningen die de corporaties aan hogere inkomens kunnen toewijzen wordt gebruikt voor woningzoekenden, die op grond van stadsvernieuwing moeten verhuizen en voor huishoudens met een belastbaar huishoudinkomen tussen de € 34.085 en de € 40.000 per jaar. Een categorie huishoudens die u, zoals u eerder heeft verkondigd, wilt helpen door het aanbod van vrije sector woningen te vergroten.

Schijn bedriegt, zo vraagt u voor een woning in de Celsiusstraat een kale huur van € 850. De minimale inkomenseis voor de woning bedraagt met maximaal 2 inkomens € 2.550 NETTO per maand. In het meest gunstigste geval dient een huishouden minimaal een belastbaar inkomen (zonder aftrekposten) te hebben van € 36.250 per jaar. In deze categorie verdienen de meeste huishoudens dus te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een vrije sector woning van de Key.

Wij begrijpen dat u centjes ‘moet’ verdienen en u ook te maken heeft met regels. Alleen door uw eigen beleid vallen huishoudens tussen wal en schip.

Door uw keuze om de huurprijs te verhogen onttrekt u veel sociale huurwoningen uit de woningmarkt. Het aanbod voor bijvoorbeeld ouderen, jongeren en alleenstaande ouders, die zijn aangewezen op een sociale huurwoning, wordt ingeperkt. Daarbij komt dat een grote groep huishoudens die tussen wal en schip vallen niet in aanmerking komen voor vrije sector woningen van de Key.

U biedt tegenwoordig studio’s aan voor schandalig hoge huren (€ 625) en eengezinswoningen worden vrijwel altijd in de vrije sector huur of te koop aangeboden. Alleenstaanden moeten € 100 meer betalen voor dezelfde woning als huishoudens met 2 of meer personen. Wij concluderen dat uw huurprijzenbeleid vele Zandvoorters dupeert.

De woningmarkt zit op slot en u verschuilt zich achter een puntensysteem op basis van ‘schaarste gebieden’. Zandvoort is volgens toenmalig minister Donner een schaarste gebied, maar gelet op de vele woningen, ook die van u, die al jaren leeg staan, klopt dat niet. Nee, u creëert een schaarste gebied van Zandvoort door gebruik te maken van de Donnerpunten.

Wij vragen u om een reactie en het huurprijzenbeleid van de Key aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Teresa Mok en Jerry Kramer

Dol Dwaze Dagen de Key

De Key Zandvoort100 Euro korting op een huurwoning van de Key. De korting geldt voor huurwoningen in de sociale sector (met een huur tot Euro 665). Waar men voorheen bijvoorbeeld 650 Euro betaalde, betalen nieuwe huurders voortaan slechts 550 Euro.

Dat is nog eens goed nieuws in tijden dat huurprijzen alleen maar stijgen. De kritiek was groot, zo werd een Keesomstraat-flat zonder pardon in de vrije sector aangeboden. Maar het bestuur van de Key heeft haar koers gewijzigd en biedt nu zelfs woningen met een korting van 100 Euro aan.

Een addertje onder het gras? Nee, het staat zelfs met koeienletters in de beschrijving:

Kale huurprijs € 664
Omschrijving

* Als u eerste kandidaat wordt, heeft u (en uw evt. partner) voor het controleren van het inkomen ook een IB-60 formulier nodig van max. 2 jaar oud. * Behoort u tot inkomensgroep 1 (verzamelinkomen onder Euro 29.900) en bent u een huishouden met minimaal 2 personen, dan bieden wij u deze woning aan voor een rekenhuur van Euro 562.

Toch een addertje! Alleen huishoudens van minimaal 2 personen krijgen de korting. Ik wist niet wat ik las en het is echt belachelijk dat men vanaf 2 personen wel korting krijgt en een huishouden van 1 persoon gewoon de volle mep moet betalen. Zou wat zijn als je bij elke persoon extra korting zou krijgen. Leuk voor grote gezinnen, die betalen vanaf 6 personen helemaal niets.

Dit kan natuurlijk niet, maar goed de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Fusie EMM

Is de fusie een succes? De geïnterviewden in het rapport Evaluatie van de fusieafspraken EMM – De Key vinden van wel. Allen zijn het er over eens dat EMM was omgevallen als grote broer De Key niet was gefuseerd met EMM. Het rapport en interview met Ronald Elenbaas, de nieuwe regiomanager, in het Woonbericht van De Key geven de lezer een kijkje in de keuken van De Key Zandvoort.

Zo is te lezen dat Zandvoort in het eerste instantie een ‘status aparte’ had binnen De Key, dit is komen te vervallen met de noodzakelijke reorganisatie van de corporatie.

Er wordt uitvoerig ingegaan op geruchten dat de Amsterdamse corporatie de Zandvoortse tak wil afstoten. Klopt niet, er wordt alleen gezocht naar een kleiner onderkomen voor de Zandvoortse vestiging. Zo zijn de afdelingen P&O en financiën niet meer gevestigd in Zandvoort. Vervolgens is de afdeling onderhoud naar Amsterdam verhuisd, na het afronden van een aantal grote renovatieprojecten waardoor minder onderhoud aan het woningbestand in Zandvoort noodzakelijk is.

Bewonersparticipatie dient te worden verbeterd, maar om het ter ziele gaan van de Zandvoortse huurdersvereniging wordt niet getreurd. “Er is echter een padstelling ontstaan waarna De Key Zandvoort uiteindelijk de samenwerkingsovereenkomst met ZVH heeft ontbonden. De Key heeft gelijktijdig de huurdersvereniging van De Key Amsterdam, Arcade, ingeschakeld om te zorgen voor een goede overdracht van de ZVH-taken. In overleg met ZVH is Arcade, in samenwerking met de Woonbond, een werving van nieuwe leden gestart. Het doel is om twee bestuursleden binnen Arcade te werven welke wonen in Zandvoort en een werkgroep te starten genaamd ‘Arcade aan Zee’ met vier tot zes Zandvoortse huurders als lokale huurdersvertegenwoordiging. Afronding zal na de zomervakantie van 2011 zijn.”

Helaas heb ik nog niets van de afronding vernomen.

Wel heb ik zelf deelgenomen aan de oriënterende gesprekken van Arcade met de huurders van De Key Zandvoort. Duidelijk werd dat het toch wel heel lastig is om met een huurdersvereniging uit Amsterdam samen te werken. Niet alleen de praktische bezwaren, zoals de Raad van Advies van De Key Zandvoort al heeft geconstateerd: “Zijn huurders vanuit Zandvoort wel bereid naar vergaderingen in Amsterdam te gaan?” Maar vooral de kernvraag: “Vallen de ‘problemen’ van Zandvoort niet in het niet bij die van Amsterdam?”

In het rapport wordt geschreven dat de kwaliteit en onderhoudstoestand van het Zandvoortse woningbezit niet is te vergelijken met de standaarden in Amsterdam. Zandvoort steekt er met kop en schouders boven uit. Ik kan dat onderschrijven.

Het blijft een Amsterdamse corporatie met grootstedelijke ambities en problemen. Een fusie van EMM met een ‘kleinere’ corporatie uit de regio Zuid-Kennemerland had veel logischer geweest. Niet alleen vanuit praktisch oogpunt, maar voornamelijk de lokale verankering blijft gewaarborgd.

Ik zie De Key afglijden in haar dienstverlening, en heb de stille hoop dat de geruchten over het afstoten van de Zandvoortse tak op waarheid zijn gestoeld. De voormalige directeur, Jack Jaap van Gelder, had wilde plannen met Zandvoort. Ze staan op een enkele uitzondering allemaal in de ijskast. Sophiaflat gaat door, maar de aangekochte bedrijventerreinen in Noord, hervormde gereformeerde kerk en hoed van Palace probeert men af te stoten.

Wat in vredesnaam heeft De Key nog in Zandvoort te zoeken? In Amsterdam hebben de bestuurders besloten zich weer op de kerntaken te storten. U heeft hier een aantal jaren likkebaardend de scepter mogen zwaaien, maar geef die scepter weer in handen van een lokaal verankerde corporatie. Wellicht helpt het u bij het uitvoeren van de kerntaken.

Klap geven

Volgende week geeft woonstichting De Key uit Amsterdam een klap op een lijst met projecten, die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Gisteravond was er een presentatie van De Key en het college over de lopende prestatieafspraken van de gemeente en De Key. Projecten als het Darwinhof en LDC werden gepresenteerd als een grote aanwinst voor Zandvoort. De Key heeft geïnvesteerd in deze projecten, en heeft zo’n 400 bestaande woningen op basiskwaliteit gebracht.

De gerealiseerde projecten komen uit de tijd van EMM, en zijn na de fusie aan het bezit van De Key toegevoegd. Er zijn plannen voor de Sophiaweg en de groene flat in Zandvoort-Noord. Alleen door de algehele economische situatie staan deze plannen in de ijskast. Volgende week krijgen we meer duidelijkheid over het wel of niet doorgaan van deze plannen.

Hoe was het ook al weer, EMM zou failliet gaan en een Amsterdamse corporatie zou de redding zijn voor het Zandvoortse volkshuisvestingswezen. Nu bijna twee jaar later heeft Zandvoort nog niet geprofiteerd van de ‘rijke’ corporatie. Behalve dat het college is gered door de aankoop van de Hoed van Palace is er in Zandvoort niet veel gebeurd.

De Key wil bezit gaan verkopen, zo zijn er verkoopplannen voor de huurwoningen in Tranendal. Maar wat gaat er met de opbrengst van deze woningen gebeuren. Gisteravond werd deze vraag gesteld, er kon niet direct op worden geantwoord, en de vraag zal schriftelijk worden beantwoord.

Het mag natuurlijk niet zo zijn dat Zandvoort als een melkkoe dient om de gaten in Amsterdam te vullen. Helaas ziet het er wel naar uit, dat eerst Amsterdam aan de beurt is, en als er nog budget over blijft, kijkt men of er in de badplaats nog iets te realiseren valt. Aangekochte bedrijventerreinen waar De Key in Zandvoort nieuwbouw wilde realiseren staan al weer te koop. En de vestiging Zandvoort zal waarschijnlijk verdwijnen. De meeste zaken zijn ook vanuit Amsterdam aan te sturen, op personeel kan worden bezuinigd, en de lokale verankering blijkt een fopspeen te zijn.

Wellicht ben ik iets te pessimistisch, maar ik heb er ook bijna twee jaar geleden voor gewaarschuwd. Jammer maar helaas, een verzelfstandiging van de Zandvoortse tak van De Key zou een oplossing kunnen bieden.

Risico’s Louis Davids Carré

Ondertussen heeft het college geantwoord op mijn vragen over toestemming aan de Key om 17 appartementen in het LDC in de geliberaliseerde huursector op de markt te brengen. De antwoorden geven geen volledig antwoord op mijn vragen. Ik wil graag een oprecht antwoord, en niet een beantwoording waarin het college zichzelf tegenspreekt.

De afgelopen week heb ik me extra verdiept in de LDC materie en de deal tussen de gemeente en woonstichting de Key. Het roept nog meer vragen op, en in mijn beleving is er zelfs sprake van grote risico’s die de gemeente heeft gelopen met de realisatie van de appartementen. Waarbij er sprake was dat de Key de appartementen niet wilde afnemen, aangezien de gemeente niet voldeed aan de gestelde eisen en samenwerkingsovereenkomst. Het gaat hier om grote financiele risico’s in de miljoenen, die wij als gemeente nooit mogen lopen.

Hieronder volgt een brief met aanvullende vragen over de deal met de Key:

Geacht college,

Uw beantwoording op mijn vragen over uw instemming met een verzoek van woonstichting de Key is naar mijn mening niet volledig.

Inderdaad is er sinds kort een nieuwe werkelijkheid door EU richtlijnen.  Dit kan niet uw reden zijn om de Key op basis hiervan toestemming te verlenen. Uw beantwoording is hier duidelijk over. Lees uw antwoord op mijn vraag of de appartementen in het LDC wel zijn toegespitst op de wensen van de middeninkomens. Uit uw antwoord maak ik op dat tijdens het ontwerpproces er al sprake was van het opplussen van woningen voor deze middeninkomens. Is dit ontwerpproces niet gestart in 2008? Op dat moment was er nog geen sprake van EU richtlijnen zover mij bekend.

Een ander niet te accepteren antwoord was voor mij dat er geen grondwaardecorrectie heeft plaatsgevonden.

Uit onvrede over uw beantwoording heb ik nadere stukken bij de griffie opgevraagd. Afgelopen vrijdag heb ik een kleine selectie ontvangen. Het betreft o.a.:

– een brief van de gemeente d.d. 15 december 2008 met als onderwerp LDC plusvariant;
– een brief van de Key d.d. 22 december 2008 met een reactie op uw brief van 15 december;
–  en een meerwerkovereenkomst Louis Davids Carré d.d. 20 januari 2010.

In uw brief van 15 december 2008 is er al sprake van een uitgebreide plusvariant en zonder verrekening over de grond. In de meerwerkovereenkomst van 20 januari 2010 is sprake van een bijbetaling door de Key van circa 1,05 miljoen voor o.a. de plus-plus variant.

Met deze informatie stel ik u nogmaals de vraag:

– Wat is de reden dat u heeft ingestemd met een verzoek van woonstichting de Key om 17 appartementen aan te bieden in het geliberaliseerde segment?
– In hoeverre is de Key financieel gecompenseerd in de grondprijs om deze kwaliteitsverbeteringen te financieren?

Uit beide brieven uit 2008 zou ik kunnen opmaken dat u met de Key geen getekende overeenkomst had over de afname van de appartementen op basis van de voorgestelde wijzigingen.

– In hoeverre is er op risico gestart zonder een gezekerde afname van de Key bij startbouw parkeergarage/ c.q. grondwerk?
– Is de Raad over al deze aanpassingen in het plan (aantal te bouwen wooneenheden, kwaliteitsaanpassingen, financiële correcties, enz… correct en tijdig geïnformeerd of wel hadden wij niet als raad moeten besluiten?
– In hoeverre is gebouwd volgens de onherroepelijke bouwvergunning?

Het kan in mijn beleving niet zo zijn dat de welstandscommissie haar goedkeuring heeft verleend aan de installaties op het dak, die vanaf de straatzijde een blikvanger zijn.

In de brief van 15 december 2008 wordt al gesproken over de architectonische kwaliteit van het plan. De Key sluit zich aan bij de welstandscommissie en is met de welstandscommissie van mening dat deze kwaliteit minimaal is.

Met vriendelijke groet,

Jerry Kramer

Likkebaardend

 

Woonstichting De Key (opvolger EMM) blijft likkebaarden in Zandvoort met al dat moois!

1.500 woningen cadeau…

Alles voor NUL Euro in de boeken…

Wel achterstallig onderhoud…

Duur ingehuurd personeel…

Slechte organisatie…

EMM failliet???

Lik me r**t!!!