Categorie archief: VRK

Dooddoener

Veiligheidsregio Kennemerland

Het moet niet gekker worden! Een college dat gaat bepalen wat wel en geen zinvolle informatie is. Zo is er vandaag eindelijk een memo gekomen over de besluiten van de VRK. Tevens zijn de vragen van Sociaal Zandvoort en GBZ beantwoord.

Gelezen het antwoord op een vraag van GBZ of zij een overzicht van alle woningen met een verhoogd risico (woningen zonder tweede vluchtweg) kunnen krijgen, vraag ik me af of het college denkt nog in de regententijd te leven. Het antwoord: Wij vinden het niet zinvol om overzichten te verstrekken die niet relevant zijn. Met de betrokkenen zal in overleg worden getreden. Het gaat om 63 woongebouwen.

Hoezo niet relevant?

Er wordt naar gevraagd, en u heeft deze informatie met de raad te delen. Hoe zinvol u de vraag of informatie vindt is pas eens totaal niet relevant. Ook ik wil graag een overzicht, in de Zandvoortse courant staat dat het om 60 woningen gaat. Woongebouwen is van een totaal andere orde. Per woongebouw gemiddeld 10 woningen is toch gauw 600 woningen.

U denkt het vervolgens allemaal weer eens zelf te gaan oplossen, bemoeienis van de raad wordt niet gewenst. En gaat vervolgens de raad een vraag stellen in een antwoord aan GBZ. Het is op de vraag of het wettelijk verplicht is om een tweede vluchtweg aan te leggen. Het antwoord: Nee, dat is niet wettelijk verplicht. De essentie van de discussie is echter een andere. Vindt u het  ontbreken van een tweede vluchtweg vanuit veiligheidsoogpunt verstandig voor de bewoner en dient de samenleving de meerkosten voor een verantwoorde oplossing daarvan structureel te dragen? Het college vindt van niet en zal daarover met betrokkenen in gesprek gaan.

Het college gaat de boel verdraaien, en probeert de bal terug te kaatsen. Nou hier heeft u het balletje weer terug. Ik vind het rond uit schandalig dat inwoners van woningen zonder tweede vluchtweg moeten opdraaien voor het financiële wanbeleid van de VRK. Zonder dit wanbeleid had Zandvoort zijn ladderwagen kunnen behouden, en was er niet de noodzaak om deze mensen te benaderen met het verzoek mee te werken aan een tweede vluchtweg.

Vervolgens gaan bij de volgende passage uit de memo mijn haren echt rechtovereind staan:

Het valt het college in de huidige discussie op dat een aantal zaken door elkaar wordt gehaald, er onjuistheden worden geponeerd en de (mogelijke) onrust wordt versterkt. Wat het college betreft zijn dat ongewenste effecten voor de Zandvoortse samenleving. Namens het college roep ik u op het vooral over de feiten te hebben en geen uitspraken te doen die het verdergaande traject bij de VRK ongunstig beïnvloeden.

Welke onjuistheden worden geponeerd? Graag voorbeelden, anders is dit weer eens zo’n dooddoener!

Operatie brandtrap

Groeten uit de Parel aan Zee

Wellicht een iets overdreven beeld van een Zandvoort zonder ladderwagen, maar het verhaal dat er in Zandvoort ‘slechts’ bij 60 woningen een tweede vluchtweg hoeft te worden gerealiseerd is een te veel te lage inschatting van de werkelijkheid.

De burgemeester kan zich wel vinden in de besluiten van de Veiligheidsregio Kennemerland. Pardon, burgemeester u heeft een opdracht van de gemeenteraad mee gekregen om de ladderwagen voor Zandvoort te behouden, en nu geeft u de strijd al op. Zo ken ik u niet, ik ken u als een vechter, en iemand die opkomt voor de belangen van Zandvoort. Hoe kunt u zich verenigen met een bestuur, dat er in regionaal verband een grote klerezooi van heeft gemaakt.

We gaan meer betalen, en krijgen er minder voor terug. Vervolgens zijn de inwoners van Zandvoort de dupe! Zij kunnen dadelijk nog eens gaan opdraaien voor de kosten van het realiseren van een tweede vluchtweg. En zo’n touwladdertje kan wellicht een redmiddel zijn voor uw kennis op vakantie, maar in Nederland hebben we toch echt te maken met het bouwbesluit.

Gelukkig kunt u vertrouwen op de kennis binnen uw organisatie om ‘Operatie brandtrap’ tot een succes te maken, zonder al te veel te detoneren. Ik wens u succes!

Touwtrappen aanbieding

bluswerkzaamheden HogewegDe VRK (Veiligheidsregio Kennemerland) heeft het Zandvoortse redvoertuig (ladderwagen) vanaf 2015 weg bezuinigd. Zo juist een e-mail gelezen van heer Frans Schippers (directeur VRK) aan een aantal bezorgde brandweerlieden. In de e-mail wordt op een aantal vragen antwoord gegeven. Leest u mee:

Kan de ladderwagen in Zandvoort zomaar gemist worden? Neen, een ladderwagen is een redvoertuig, die met name bedoeld is om bij het ontbreken van een tweede vluchtweg in woningen (portiekflats) een tweede vluchtweg te bieden. Daarom heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de ladderwagen pas uit de sterkte genomen kan worden als deze woningen in Zandvoort zijn voorzien van een tweede vluchtweg. Dus de eigenaren van woningen zullen een tweede vluchtweg moeten gaan aanbrengen. Dat is overigens ook beter voor hun eigen veiligheid, want een tweede vluchtweg die er altijd is, is beter dan een vluchtweg waarop je moet wachten als er brand is.

Wie gaat dat betalen?

Het wordt allemaal veiliger wanneer eigenaren zelf een tweede vluchtweg creëren. Wie gaat dat betalen, de eigenaren, die het niet verplicht zijn, of de gemeente, die wilde dat het redvoertuig bleef, of de VRK, die al jaren geld over de balk aan het smijten zijn.

Het meest logische lijkt me de VRK, maar met welk geld! Inderdaad belastinggeld, en daar gaan we weer, we denken te bezuinigen op een redvoertuig, maar de financiële gevolgen blijken duurder uit te vallen. Zo ook een opmerking van de burgemeester, die in mijn oor fluisterde dat het geen grote bouwtechnische aanpassingen hoeven te zijn. Een touwtrap is al voldoende.

In Zandvoort hebben we een hoop portiekflats, appartementencomplexen, woningen boven winkels, hotels en pensions. Deze zullen dadelijk allemaal een touwtrap krijgen, of zoals de heer Schippers denkt zelf moeten aanschaffen. Ik ken de wet nog niet, waarin eigenaren met slechts één vluchtweg verplicht worden om een tweede vluchtweg te creëren.

Wat heeft het Algemeen Bestuur precies besloten over de ladderwagen? Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat ‘de ladderwagen Zandvoort in 2015 uit de sterkte gaat onder de voorwaarde dat in Zandvoort zodanige preventieve maatregelen zijn genomen dat een redvoertuig niet meer nodig is’. De voorzitter heeft aangegeven dat eind 2014 gecheckt wordt of de vluchtwegen daar werkelijk tijdig zijn aangebracht en dat dit punt dan terugkomt in het Algemeen Bestuur.

Wordt de norm 100%, alles aangepast redvoertuig weg, of geldt hier het motto “U heeft zelf gekozen niet investeren in uw veiligheid, dikke pech als u niet kunt vluchten, wij hebben u gewaarschuwd”

En zover bedankt de heer Schippers namens de VRK, de Zandvoortse burgemeester heeft heel wat uit te leggen!