Categorie archief: Bentveld

Brevet van onvermogen

Buchenwaldhek BentveldZo juist heb ik het aan het college uitgebrachte advies van de commissie bezwaarschriften m.b.t. het kunstwerk Bentveld gelezen. De commissie adviseert het college om het bestreden besluit (intrekken bouwvergunning) in te trekken. Op alle punten wordt de heer Bakker in het gelijk gesteld, zijn bezwaren worden dus gegrond verklaard.

Het college is nu aan zet om een besluit te nemen. Zij kunnen het advies van de commissie overnemen, en daarmee de heer Bakker toestaan zijn kunstwerk te laten bouwen. Of het advies niet overnemen, en het bestreden besluit niet in te trekken. Bij de laatste optie zal de heer Bakker met alle waarschijnlijkheid naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten.

Het advies is vernietigend voor het functioneren van het college. Volgens de commissie bakt het college er helemaal niets van en verzuimen ze in hun taak om bouwvergunningen goed te toetsen. Met andere woorden ze verdienen een brevet van onvermogen.

Uit het advies: “Ten tijde van de aanvraag had het college reeds bekend kunnen zijn met het werk van de kunstenaars. Indien voor het college de betekenis van het kunstwerk van cruciaal belang was geweest, had het college bij de reclamant (red.: de heer Bakker) kunnen en behoren te informeren naar de achterliggende betekenis van het kunstwerk.”

Lees hier het volledige advies van de commissie:

Advies kunstwerk

GBZ en hek Bentveld

In het artikel ‘Gemeenteraad te laat geïnformeerd‘ in het Haarlems Dagblad heeft de heer Demmers van GBZ laat weten dat de raad veel te laat is geïnformeerd over het Buchenwaldhek. Dit klopt niet!

De zienswijze van de heer Bakker d.d. 9 mei 2012 is wel degelijk door het college van B&W ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Het is vreemd dat de heer Demmers het complete dossier, wat deels vertrouwelijk is, schijnbaar niet goed kent.

Eerder heeft het college wel een brief van de heer Bakker niet ter informatie aangeboden. De burgemeester is hier als verantwoordelijke op aangesproken. Zo wordt er op het moment gewerkt aan een informatieprotocol.

Het college heeft de raad sindsdien volledig geïnformeerd over het dossier hek Bentveld.

Eva en het Buchenwaldhek

De discussie over het Buchenwaldhek in Bentveld is weer in het nieuws. Wat bezielt iemand toch om een omstreden hekwerk te willen bouwen. De heer Bakker eigenaar van het landgoed Groot Bentveld gaat namelijk in beroep tegen het intrekken van de bouwvergunning van het kunstwerk.

Een moeilijke materie, aangezien de gemeente Zandvoort de bouwvergunning had verleend zonder de betekenis van het hekwerk te weten. Pas later in de uitzending van ‘De Wereld Draait Door’ vertelden de ontwerpers van Studio Job op TV een verhaal over concentratiekampen, schoorstenen en een bel met een vertaling in het Latijn van de Duitse tekst op de poort van Buchenwald, ‘Jedem das Seine’ (ieder het zijne). Bewijs nu maar eens dat de heer Bakker van deze betekenis niets wist, zoals hij beweert.

De heer Bakker is dus niet bang om weer een keer de landelijke pers over zich heen te krijgen. Het lijkt er op dat het hek van brons al in zijn bezit is, en hij het waarschijnlijk zonde vindt om het niet te plaatsen.

Eerder heb ik een ontwerp gezien van de heer Bakker voor de realisatie van een kunstgalerie. Een bouwwerk dat ondergronds is gesitueerd als een soort ‘slotgracht’ aan zijn huis in de vorm van de letters EVA. Letters die men vanuit het vliegtuig, zeker ’s nachts door het licht vanuit de galerie, kan zien. Ik heb vernomen dat zijn vrouw Eva heet.

Ik heb zo mijn twijfels.

Opluchting

Buchenwaldhek ZandvoortPersbericht 2 febr 2012

Welle(tje)s

Opnieuw heeft het college verzuimd de raad actief te informeren. De laatste keer met het bestemmingsplan LDC is de burgemeester diep door het stof gegaan, en heeft zijn excuses aangeboden. Gisteren heeft de heer Bakker, opdrachtgever van het ‘nazihek‘, in een e-mail de raad meegedeeld dat hij eerder in een brief aan het college heeft geprobeerd een einde te maken aan een aantal misverstanden.

In de bewuste brief aan het college van 17 januari j.l. schrijft de heer Bakker het volgende:

(burgemeester, red.) vertelde mij tijdens ons telefoongesprek op 10 januari jl. ook dat uw college naast (pre)mediation zoekt naar een juridische mogelijkheid om het plaatsen van het beeld van Studio Job te voorkomen. Dat verbaast mij. De gemeente zal een keuze moeten maken: een mediator of de rechter.

Gezien de niet-eenduidige berichten dienaangaande, heb ik mij -ter voorkoming van intrekking van de bouwvergunning- genoodzaakt gezien de bouwactiviteiten ten aanzien van het beeld/ de poort van Studio Job op de vergunde plaats voort te zetten. Uiteraard ben ik graag bereid deze werkzaamheden per direct te staken in geval van mediation, gecombineerd met de bevestiging dat wordt afgezien van handhaving en/of andere besluiten die de plaatsing van het beeld/ de poort beogen te voorkomen.

Het college heeft de gemeenteraad niet over de brief geïnformeerd, en krijgt nu van alle kanten kritiek. Het is een kwalijke zaak, en volgens velen reden om het college met een motie van wantrouwen naar huis te sturen. Daarbij komt dat de burgemeester tijdens de interpellatie over het hek zijn mond over de brief heeft gehouden.

Wat aanleiding was voor de heer Bakker om in een e-mail aan de gemeenteraad het volgende mee te delen:

Gisteravond heb ik met belangstelling geluisterd naar uw vergadering. Uit hetgeen besproken werd, leek ik te kunnen opmaken dat u niet bekend bent met mijn brief aan het College van 17 januari jl., waarin ik  hopelijk een einde heb kunnen maken aan een aantal misverstanden rondom het beeld/de poort op Groot Bentveld.  Ik vermoed dat wanneer u kennis had kunnen nemen van de inhoud van deze brief, veel discussie tijdens de raadsvergadering had kunnen worden voorkomen.

De brief laat inderdaad een heel ander licht schijnen op de zaak. De burgemeester is hierdoor ernstig in verlegenheid gebracht.

In een mededeling aan de gemeenteraad naar aanleiding van vragen van de Ouderenpartij Zandvoort legt het college uit waarom zij van mening waren de gemeenteraad niet te informeren over de brief. Hieronder volgt een deel van de mededeling:

Het college heeft getracht, in de raadsvergadering van 25 januari, de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de relevante aangelegenheden. Het college heeft de afweging gemaakt dat de brief van 17 januari als achterhaald kan worden gezien. Immers, het college heeft in een gesprek op 20 januari met dhr. Bakker van hem de toezegging gekregen dat hij zich houdt aan de afspraak van een bouwstop gedurende 3 maanden voor wat betreft de poort. Voor wat betreft het hekwerk is afgesproken dat deze in zijn geheel niet geplaatst zal worden.

Een bevestiging van het gevoerde gesprek, van de hand van dhr. Bakker, treft u bijgaand aan.

Volgende week verwacht het college juridisch advies over de mogelijkheden om plaatsing van de poort tegengaan.

Volgens mij heeft het college de brief van de heer Bakker niet goed gelezen. Ik maak er toch duidelijk uit op dat hij doorgaat met de bouw van het ‘nazihek’ als de gemeente niet stopt met het juridische traject.

Het college wilde graag alle narigheid uit de pers houden, maar heeft door het verzwijgen van de brief journalisten weer genoeg voer gegeven om negatief te schrijven over Zandvoort. Ik wil zo snel mogelijk een extra raadsvergadering om  een einde te maken aan dit geblunder.

Interpellatie hek

In de aankomende vergadering van de gemeenteraad (woensdag 25 januari 2011) wil de VVD Zandvoort-Bentveld een interpellatie houden over het ‘beruchte’ hek/kunstwerk in Bentveld. Hieronder volgt de tekst met vragen voor het college van B&W.

Onderwerp: Buchenwaldhek Bentveld – kunstwerk geïnspireerd op concentratiekamp Buchenwald (verder: hek)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Geachte voorzitter,

In juni 2010 heeft het college een vergunning met vrijstelling, vanwege de bouwhoogte, verstrekt voor de bouw van het hek bij landgoed Groot Bentveld.

In de uitzendingen van ‘De Wereld Draait Door’ (verder: DWDD) van 6 en 7 december jl. hebben de ontwerpers van Studio Job uitleg verschaft over het hek. In de uitzendingen is een expliciete relatie gelegd tussen het hek en concentratiekamp Buchenwald. De plaats van het hek is daar niet bekend gemaakt.

Omstreeks 20 december jl. berichtten omwonenden dat het hek, dat in de voornoemde uitzendingen van DWDD getoond en besproken werd, bij landgoed Groot Bentveld gebouwd werd.

Op 23 december jl. berichtte onder meer het Haarlems Dagblad over dit hek. Alsdan werd ook voor het grote publiek bekend dat het hek bij landgoed Groot Bentveld geplaatst zou worden. De reactie van het college luidde:

De gemeente is van mening dat het kunstwerk zoals vergund, niet aanstootgevend is en niet leidt tot verstoring van de openbare orde. Het is zeker een object dat, zoals kunst wel vaker doet, voor meerdere interpretaties vatbaar is.

Op 24 december jl. berichtten onder meer het Haarlems Dagblad en De Telegraaf over het hek.

Op 28 december jl. heeft het College in een persverklaring aangegeven dat zij laat nagaan of er grond is om de bouw alsnog tegen te gaan. In overleg met de aanvrager is afgesproken dat het kunstwerk de komende drie maanden niet wordt geplaatst.

Op 29 december jl. hebben de ontwerpers van Studio Job d.m.v. een ANP-bericht laten weten dat zij hebben besloten het ontwerp te wijzigen.

Op 5 januari jl. heeft het college een (niet-openbare) informatiebijeenkomst voor raadsleden en buitengewone leden georganiseerd over het hek.

Sindsdien berichten onder meer de Zandvoortse Courant en het Haarlems Dagblad met enige regelmaat over het hek.

De fractie van de VVD heeft het hek van meet af aan geduid als verwerpelijk en kwetsend. Er is in de gemeente Zandvoort geen plaats voor een hek, dat door de media is omgedoopt tot Buchenwaldhek en Nazihek. Het hek brengt voor velen, zowel binnen als buiten Zandvoort, zeer veel negatieve lading met zich. Daarnaast is de gemeente Zandvoort door dit hek in een negatief daglicht komen te staan.
Niet alleen de fractie van de VVD wijst de plaatsing van dit hek af. Het overgrote merendeel van de gemeenschap wil dit hek niet.
Er is in vele fora gesproken over dit hek, behalve tijdens een formele raadsvergadering in de raadszaal: een plek waar het gesprek over het hek zeker ook thuishoort.

Aanvankelijk was het onze insteek om een extra raadsvergadering bijeen te roepen, met als doel de bouw van het hek te stoppen. Na de tijdelijke bouwstop, die op 28 december jl. werd bekendgemaakt, kwam de noodzaak voor deze extra vergadering te vervallen.
Desalniettemin is de fractie van de VVD van mening dat het wel noodzakelijk is om het hek in een formele raadsvergadering aan de orde te stellen.
Naar aanleiding van het bovenstaande verzoeken wij u, de volgende vragen in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde te mogen stellen:

Vergunning
• Hoe luidde het advies van de welstandscommissie?
• Aan welke eisen heeft de welstandscommissie getoetst?
• Is er door de gemeente in deze fase een relatie gelegd met het concentratiekamp?
• Zo ja: waarom is dan een vergunning verleend?
• Zo nee: waarom is deze relatie niet gelegd?
• Bent u van mening dat de gemeente bij het indienen van de aanvraag is misleid?
• Komt de realisatie van het hek tot dusverre overeen met de vergunning?

Verklaringen college en juridisch onderzoek
• Waarom heeft het college op 23 december jl. verklaard dat het hek, zoals vergund, niet aanstootgevend is en niet leidt tot verstoring van de openbare orde?
• Wat is de stand van zaken omtrent het juridisch onderzoek naar het stoppen van de bouw, zoals het college dit op 28 december jl. heeft bericht?
• Op welke wijze worden de raad en de bewoners hierover verder geïnformeerd?
• Waarom heeft het college ervoor gekozen om de informatiebijeenkomst over het hek van 5 januari jl. in beslotenheid te laten plaatsvinden?
• Hoe kijkt het college terug op de afgelopen weken, daar waar het gaat om het hek?

Aangepast ontwerp
• Op welke wijze zal het ontwerp worden aangepast?
• Is het nieuwe ontwerp aanstootgevend of is het gebaseerd op een concentratiekamp?
• Is er een nieuwe vergunning voor het aangepaste ontwerp vereist?
• Zo ja, is er dan reeds een vergunning ingediend voor het aangepaste ontwerp of nieuw kunstwerk?
• Zo ja, wat is dan de relatie met de reeds verleende vergunning?
• Zo ja, bent u voornemens vrijstelling te verlenen?
• Op welke wijze worden de raad en de bewoners op de hoogte gehouden?

Zandvoort, 17 januari 2012
Ellen Verheij

Fractie VVD Zandvoort-Bentveld

Nazihek

Nazihek Buchenwald Zandvoort“Verwerpelijk”, zo betitelde vanmorgen mijn fractievoorzitter het in aanbouw zijnde hek in Bentveld in de uitzending van Goedemorgen Zandvoort. De landelijke media zitten er boven op, en de burgemeester van Zandvoort schiet vervolgens in de verdediging door te stellen dat het hek voor meerdere interpretaties vatbaar is.

Het is verwerpelijk en burgemeester u bent misleid. De ontwerpers van het hek zitten doodleuk in de uitzending van DWDD te vertellen dat zij extremen op zoeken in hun werk. En je hoeft niet altijd goed nieuws te brengen. Op de klok in het oorspronkelijke ontwerp staat de Latijnse vertaling van ‘Jedem das seine’. Deze tekst staat op het hek van het voormalige concentratiekamp Buchenwald. In het Nederlands ‘Iedereen het zijne’, “het is eigenlijk een hele luchtige uitspraak”, zoals de ontwerpers stellen. Tevens stellen ze dat er touringcars naar Buchenwald gaan en dat men ook met een zak popcorn op schoot naar een oorlogsfilm kijkt.

Twee schoorstenen met rook als toegangspoort en een gevlochten hek van gemoffeld metaal. Ik ben vooral zeer benieuwd hoe de welstandcommissie dit hekwerk aan de welstandseisen heeft getoetst.

Ik vind het hekwerk, of liever gezegd kunstwerk, kwetsend. Het is door de media al bestempeld als Nazihek, en heeft voor velen te veel associaties met concentratiekampen. In de bewuste uitzending van DWDD komt nog een tafelkleed met een geborduurde afbeelding van een concentratiekamp ter sprake. De ontwerpers stellen dat je niet altijd een bloemetjesmotief hoeft te ontwerpen. Waarop vervolgens wordt meegedeeld dat het Groninger museum het tafelkleed heeft geweigerd te exposeren. Het was voor het museum een breekpunt om de expositie van Studio Job af te blazen, en dat moet ook het Nazihek voor Zandvoort zijn.

Met de uitleg van de ontwerpers had de vergunning wellicht nooit worden vergund. Helaas, is de vergunning al verleend. Erg vervelend vind ik dat het college vervolgens in de verdediging schiet. Men heeft zitten slapen op de bewuste afdeling bouwvergunningen en is misleid met waarschijnlijk een mooi verhaal van een ‘pindafabriek’. Ik kan me niet voorstellen dat het verhaal zoals verteld op TV aan de welstandscommissie is meegedeeld.

Genoeg aanleiding voor de VVD om het college hierop aan te spreken, en dit in de eerst volgende raadsvergadering aan de orde te stellen. Wellicht een extra raadsvergadering om de schade te beperken. Zandvoort wordt op het moment door de media door het slijk gehaald, en het is nu aan de gemeenteraad om het college hierop aan te spreken.

Reagan zou zeggen: “Mr. Meijer, open your eyes. Mr. Meijer, Mr. Meijer, tear down this gate!”