Categorie archief: LDC

(Te)korte metten maken met parkeren

De voojaarsnota (voorloper begroting 2013) is verschenen. Volgend jaar wordt het flink de broekriem aantrekken. Parkeerinkomsten dalen in rap tempo. Parkeergarage LDC wordt een nog groter fiasco dan was voorspeld, bijna €200.000 meer te kort dan eerder begroot. Tel daar de meerkosten voor het beheer van P-De Zuid bij op, en je broek zakt gewoon af als je gesp in het laatste gaatje zit.

Volgend jaar bijna een miljoen tekort op het gehele product parkeren, gelukkig hebben we nog een kleine reservepot parkeren. Maar die wordt volledig opgesoupeerd en moet zelfs worden aangevuld om niet in de min te komen.

1 Miljoen gedeeld door (het geschatte aantal van) 4.500 bewonersvergunningen komt op een bedrag van ongeveer € 222,00. Daarbij opgeteld de €80,00 voor de bewonersvergunning wordt de vergunning straks €302,00 als er niets veranderd!

Gelukkig kunnen we zo weer met Amsterdam de concurrentie aangaan om de duurste parkeergemeente van Nederland te worden. Natuurlijk kunnen we ook de inkomsten verhogen door de tarieven aan de parkeermeter te verhogen. Of de jaarlijks afdracht aan de begroting te schrappen. Dan blijft de bewonersvergunning tenminste op €80,00 uitkomen.

Helaas is er op andere disciplines niet veel winst te behalen. En maar doorgaan met het bouwen van een parkeergarage! Wat hebben wij toch een slimme gemeenteraad.

Handhavingsoorlog

Van diverse inwoners heb ik begrepen dat het college wil gaan handhaven op illegale bouwwerken in het bestemmingsplan Centrum. Aanleiding is een nieuw bestemmingsplan voor het centrum, waarvoor een retrospectieve toets* is uitgevoerd. Het huidige bestemmingsplan Centrum heeft bij de vaststelling de nodige vraagtekens bij de gemeenteraad opgeroepen, dat er is besloten een bestemmingsplan op de feitelijke/gewenste situatie vast te stellen.

Hiervoor heeft de gemeenteraad een Plan van Aanpak vastgesteld, het volgende is afgesproken:

Er dient bij elk bestemmingsplan in de voorbereidingsfase een volledige retrospectieve toets door Handhaving (VVH/HH) te worden opgesteld, zodat op basis van de juiste gegevens besluiten kunnen worden genomen. Elk pand en perceel dient te worden beoordeeld (maatwerk) en bekeken te worden welke vergunningen zijn afgegeven en of en hoe lang en in welke mate er sprake is van illegale situaties. De gegevens van BAG/WKPB1 kunnen hierbij als hulpmiddel worden gebruikt. Tot nog toe werd de retrospectieve toets op basis van een quick scan onderzoek door Handhaving gedaan. Illegale situaties dienen aan het college te worden voorgelegd. In beginsel dient op illegale situaties gehandhaafd te worden. Het college zal op basis van de retrospectieve toets een gemotiveerde (juridisch houdbare) keuze kunnen maken. Handhaven of in het bestemmingsplan opnemen (legaliseren).

Het Plan van Aanpak zou gereed zijn op 14 april 2012, n.a.v. de berichten heb ik het college om opheldering gevraagd. De volgende vragen heb ik gesteld:

Welke gemotiveerde (juridisch houdbare) keuze heeft u gemaakt?Hoeveel illegale situaties zijn er geconstateerd?

Hoeveel illegale situaties gaat u handhaven? Hoeveel eigenaren heeft u al benaderd?

Wanneer gaat u de gemeenteraad informeren over de voortgang van het Plan van Aanpak?

Tevens heb ik begrepen dat inwoners, die hun illegale bouwwerk moeten afbreken, een handhavingsverzoek hebben ingediend op een illegale situatie van de Blauwe Tram (semi-gemeentelijke gebouw). Een in mijn ogen volstrekt logische reactie op uw beslissing om te gaan handhaven op de illegale situatie bij hen.

Eerder heb ik u gewezen op de illegale situatie van de Blauwe Tram, dit naar aanleiding van een aantal handhavingszaken. Ik heb u gevraagd om eerst als gemeente de zaakjes goed op orde te hebben voordat u bij anderen gaat handhaven. U hebt de gemeenteraad vervolgens geïnformeerd dat u de situatie wilt legaliseren.

Graag wil ik weten of anderen ook de mogelijkheid hebben (gehad) om illegale situaties te laten legaliseren?

Hoe communiceert u met eigenaren van illegale situaties?

Wanneer is de procedure om de dakinstallaties van de Blauwe Tram te legaliseren gestart? En wanneer is deze afgerond?

Kort samengevat, het college gaat wel handhaven op illegale situaties bij inwoners, maar vergeet de eigen illegale situaties. Op 30 augustus 2011 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd, en we wachten nog steeds op actie!

*) Een retrospectieve toets geeft aan welke situaties in bouw en gebruik er bestaan die niet in overeenstemming zijn met de vigerende bestemmingsplannen en verleende vrijstellingen. In deze toets wordt aangegeven in welke situaties een nieuwe bestemming wordt gegeven, waarmee een strijdige situatie gelegaliseerd wordt.

Geheimen?

1. Waarom geheime informatie over de LDC parkeergarage? We weten wat de LDC parkeergarage kost en wat de garage de gemeente oplevert. De parkeerexploitatie valt vies tegen! Moeten de Zandvoortse inwoners dadelijk hun portemonnee trekken om de garages af te betalen? Een slechte zomer zal funest zijn, en betekent dat er te weinig inkomsten uit het product parkeren komen om de kosten van de garage te dekken.

2. Waarom geheime informatie over de ontwikkeling van de Nijs/Ahold? Het bestemmingsplan is vastgesteld, en er waren nog geen contracten met betrokken partijen. Gemeenteraad heeft op advies van het college geen exploitatieplan vastgesteld. Informatie in de toelichting klopte niet, en is later gecorrigeerd. Bij de rechter is men door het stof gegaan om de realisatie van de locatie voormalige Hannie Schaftschool niet verder te vertragen. Vertraging nu al meer dan een jaar. Niet volgens het door de raad vastgestelde masterplan, maar op basis van de door AM gewonnen prijsvraag. Raad heeft alleen geld ter beschikking gesteld, zonder duidelijk te weten wat er zou worden gebouwd.

3. Waarom een besloten bijeenkomst over het Raadhuisplein? Er is een ontwikkelaar die plannen heeft om het plein vol te bouwen. Durft er iemand in de openbaarheid over de relatie van de projectontwikkelaar en de gemeente Zandvoort te spreken? Het blijft voorlopig een raadsel!

Aanstaande zaterdag in de radiouitzending van Goedemorgen Zandvoort zal ik mijn visie op de problematiek geven.

Boetekleed

Image

Artikel uit het Haarlems Dagblad over wat er mis is gegaan met het stadskantoor in Haarlem. Een fragment: “Raadsleden trekken het boetekleed aan: ze geven toe dat ze onvoldoende kritisch zijn geweest bij de aankoop en ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor Zijlpoort een paar jaar geleden. Dat kwam omdat bijna alles in het geheim ging.

Volgens Cora Yfke van de gemeentelijke Reken Kamer Commissie (RKC) was er een dominante wethouder en een zwak ambtenarenapparaat. Saillant voorbeeld is dat de koopovereenkomst van het oude postkantoor pas twee maanden na de koop ter kennisname aan de raadsleden werd gestuurd, maar geen partij zette het op de agenda.”

Do I need to say more?

Geheime keuzes parkeren LDC

Volgende week maandag wordt er voor raadsleden een informele bijeenkomst over de exploitatie en keuzes parkeren Louis Davidscarré georganiseerd. Wat de bedoeling van de bijeenkomst is, is mij niet bekend. Geen stukken, geen informatie en alles geheim. En de Zandvoortse burgers worden weer eens buiten de deur gehouden. Ik heb besloten niet mee te doen aan deze poppenkast, en heb gevraagd om een openbaar debat.

Het LDC blijft een struikelblok voor het college en organisatie. Na diverse waarschuwingen van mij over de risico’s van de bouw van zo’n grote parkeergarage, is waarschijnlijk het college ook tot de conclusie gekomen dat de garage een gigantische strop gaat worden voor de begroting.

Wethouder Toonen (fuinanciën) en Sandbergen (parkeren) hebben iets uit te leggen. Zij hebben de raad met mooie cijfers warm gemaakt voor de bouw van de parkeergarage. Nu meer dan een miljoen per jaar te kort? Ik zie het ze met droge ogen zeggen: ‘U (gemeenteraad) wilde een parkeergarage, het liefste een nog grotere’.

Daarbij komt nog de vraag of projectontwikkelaar de Nijs en Ahold wel willen ontwikkelen. Zij hebben geen enkele verplichting om te bouwen, en de gehele exploitatie valt of staat met het door gaan van de ontwikkeling van het deel voormalige Postkantoor en Albert Heijn. Wat het college heeft gepresteerd is ver onder de maat, er is geen enkele zekerheid op realisatie. De bouwvergunning van de woningen op de locatie voormalige Hannie Schaftschool moet alsnog met een vrijstelling worden verleend, terwijl het college wist wat er zou worden gebouwd. Fout op fout!

Het kaartenhuis begint zo langzamerhand in te storten, en de raad kan weer eens op een geheime bijeenkomst opdraven. Ik kom niet, ik wacht wel op een openbaar debat.

Nu de boel verkopen, het verlies nemen en bij te grote schade voor de gemeente de verantwoordelijk wethouder(s) naar huis sturen lijkt mij de enige optie. Daar heb ik geen besloten bijeenkomst voor nodig.

LDC verwarring

klein binnenhofjeZo juist heeft het college van Zandvoort de gemeenteraad meegedeeld dat de naamgeving van het Louis Davidscarré, Louis Davidscarré, wordt. Het college schrijft: Om de twee poorten van de nu te bouwen bouwblok fase 1B (locatie vml. Hannie Schaftschool) van het Louis Davidscarré te verfraaien, staat een naam op de latei boven de poort geschreven, deze naam is nog niet bepaald. Het kan de naam ‘Louis Davidscarré’ zijn maar ook kan het kleine binnenhofje met de achtertuintjes een eigen naam krijgen.

De omschrijving van dit bouwblok als een klein binnenhofje is hoopgevend. Een hofje met schattige kleine woningen aan een gemeenschappelijke binnenplaats, of wordt met de term binnenhofje de private tuinen van de herenhuizen en galerijflat bedoeld.

Ontwikkelaar AM heeft in haar impressies steeds de naam “Hannie Schafthofje” gebruikt omdat er nog geen naam bekend was. AM heeft nu om uitsluitsel gevraagd vanwege de fabricage van de steen. Ook loopt er thans een keuzetraject voor de straatnaamgeving en de huisnummering t.b.v. de Prinsesseweg. Er zijn nog geen toekomstige bewoners om bij de naamgeving te betrekken, omdat de verkoop nog niet is gestart. De projectontwikkelaar vraagt wel op korte termijn een antwoord omdat de steen al gemaakt moet worden.

De term hofje is vezonnen door AM, die waarschijnlijk om marketingtechnische redenen de term hofje heeft gekozen. Heel slim, maar mijn haren gaan recht overeind staan als vervolgens het college er zelfs nog een schepje bovenop gooit door het als klein binnenhofje te bestempelen.

Zo liet eerder LDC projectwethouder Sandbergen in het Haarlems Dagblad opschrijven: “Ik vind het een mooi project. Momenteel is er veel negativiteit in Zandvoort, maar ik wil ervoor zorgen dat mensen neutraal over het LDC gaan denken. Of het mooi gaan vinden. Want als alles klaar is, met woningen erbij, is het een aanwinst voor Zandvoort.”

Het had een mooi project kunnen worden, maar helaas heeft zijn voorganger het project een complete metamorfose laten ondergaan zonder dat de raad op de hoogte was. Het is nu roeien met de riemen die we hebben, maar om het bouwblok als een klein binnenhofje te bestempelen moet men wel echt een positieve twist aan het geheel geven.

Zo was het eerder de burgemeester die op het raadsdiner met een zelfgemaakte tekening van een hartje met de tekst LDC erin de raad voorstelde om net als hij van het LDC in 2012 te gaan houden. Ik kon er wel om lachen, maar houden van, nee dat is te veel gevraagd.

Nog steeds merk ik dat AM de touwtjes in handen heeft, dat blijkt maar weer eens uit het feit dat AM  de lateien al wil laten maken. Hoe logisch het ook allemaal klinkt, gebouwd gaat er worden, maar wat en wanneer is nog de vraag. Zo is het bestemmingsplan nog niet definitief en is er nog geen bouwvergunning afgegeven.

Gevraagde beslissing 

Hierom wordt het college nu gevraagd in te stemmen met de naam ‘Louis Davidscarré’ boven de poorten van het bouwblok. ‘Louis Davidscarré’ is een naam die dan eenduidig met het gehele gebied wordt verbonden. Extra namen zouden verwarring kunnen veroorzaken, de naam Louis Davidscarré is behalve op de betreffende plekken nog weinig in het plangebied zichtbaar, behalve op de straatnaamborden en boven de ingang van de parkeergarage. Het is tevens in samenspraak met de tegelijk lopende kwestie van de verlenging van de Louis Davidsstraat tpv het Zwarte Veld.
Alternatieven
Een andere optie zou zijn het hofje een eigen naam te geven. Nadeel hiervan is dat de prominente plek van de naam ervoor zou kunnen zorgen dat de naam van het hofje met het gehele Louis Davidscarré zal worden geassocieerd. Andere opties zouden zijn:
– De naam “Hannie Schafthofje”. Deze naam heeft in het verleden op bezwaren gestuit, omdat de naam Hannie Schaft niets met de locatie heeft, behalve het feit dat de Hannie Schaftschool hier in het verleden heeft gestaan.
– Een ander optie is om de naam “Louis Davidshof” boven de poort te plaatsen, verwijzend naar het binnenhofje.
– Het betreffende gebied (of een gebied in de nabijheid) heeft in het verleden “Land van Driehuizen” geheten. Er is een optie om de Prinsesseweg tpv. Het Zwarte veld “Heerenstraat” te noemen, zoals de Cornelis Slegersstraat voorheen genoemd was. Vanuit dat perspectief is wellicht “Land van Driehuizen” een optie, maar het kan verwarring met de naam ‘Louis Davidscarré’ scheppen.

Verwarring in Zandvoort om de naam Louis Davidscarré. Zo staat in de latei boven de ingang van de parkeergarage al de naam ‘Louis Davidscarré’, dat volgens mij voor verwarring zorgt bij mensen van buiten Zandvoort die juist door de naamgeving niet de parkeergarage in durven te rijden. Een eenvoudige naam als ‘parkeergarage centrum’ is minder mooi, maar wel marketingtechnisch beter om de nu vooral lege parkeergarage te laten functioneren.

De brede school heeft de ‘Blauwe tram’ als naam gekregen, maar het bouwblok op de locatie van de voormalige Hannie Schaftschool blijft naamloos. De ‘Bomschuit’ had wellicht een toepasselijke naam kunnen zijn aangezien de bouwmassa de vorm van een schip heeft. Het is in ieder geval duidelijk dat ook dit jaar het college niet in de race is voor de creativiteitsprijs naamgeving LDC.

Verklaring LDC

Aanleiding voor dit agendapunt, vanavond, is dat ik op de radio heb gezegd, dat het college de Raad heeft voorgelogen. Met het gevoel en de informatie waar ik op dat moment over beschikte was dat voor mij de WAARHEID. Achteraf kan ik zeggen dat ik het genuanceerde had kunnen zeggen, wellicht had ik een andere term moeten gebruiken.

Nu achteraf blijkt dat het college heeft gefaald in zijn actieve informatie plicht, zo dat ik nooit heb kunnen weten dat er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding was. Er zijn door het college fouten gemaakt door het niet adequaat opnemen van het prijsvraag ontwerp van AM voor onder andere de Hannie Schaft Locatie in het bestemmingsplan Centrum.

Ook op vragen in de commissie van 3 maart, waar een volledige update van het project LDC werd gegeven door het college is er op vragen van de VVD en GL over een nieuw bestemmingsplan voor de Hannie Schaft locatie in het LDC gezwegen.

Het college leefde in de overtuiging, zo zegt men nu, dat zij de raad hadden geïnformeerd over een bestemmingsplan herziening voor het LDC.

Het college schrijft in een brief, die gistermiddag naar de raadsleden is verstuurd, dat de raad op de hoogte had kunnen zijn van dit nieuwe bestemmingsplan. De raad had kunnen afleiden uit de B&W besluitenlijsten, dat er een nieuw bestemmingsplan voor het LDC aan zat te komen. De informatie die als actieve informatie plicht bedoeld was heeft de Raad nooit bereikt. Het is zelfs twee keer misgegaan met de verzending.

In een vraag aan de wethouder is mij gemeld dat er technische aanpassingen nodig waren voor onder andere de verdiepingshoogte van een supermarkt op de locatie van de Nijs.

In latere actieve informatie, na de behandeling van de volledige update van 3 maart, wordt melding gemaakt van een bestemmingsplanwijziging voor de Hannie Schaft locatie.

In deze actieve informatie is te lezen:

Bestemmingsplan

De gemeente Zandvoort neemt zoals besproken geen risico’s betreffende de vergunningverlening, welke het gevolg zijn van de door AM Wonen voorgestelde wijzigingen, voor haar rekening, uitgezonderd die welke het gevolg zijn van het niet adequaat opnemen van het ingediende prijsvraagontwerp in het vastgestelde, thans geldende, bestemmingsplan.

AM Wonen heeft inmiddels mondeling goedkeuring gegeven aan het concept van de herziene bestemmingsplan Centrum.

Het niet adequaat opnemen van het prijsvraag ontwerp in bestemmingsplan Centrum was aanleiding voor AM om de gemeente op 26 januari 2010 een brief te sturen, waarin zij de gemeente informeren over de planning.

Planning

De parkeergarage op de Hannie Schaftlocatie kan conform de contractplanning worden gerealiseerd. De realisatie van het marktplein en openbaar gebied is afhankelijk van de voortgang van de woningen op de locatie. Na de start van de bouw van de woningen hebben wij circa 17 maanden nodig om de woningen en het openbaar gebied in fase 2 te realiseren. De verkoop van de woningen op de Hannie Schaftlocatie kan aanvangen in het tweede kwartaal van 2011. De start van de bouw is voorzien voor derde kwartaal 2011.

In bovenstaande planning is geen rekening gehouden met eventuele bezwaren op de bouwvergunning en aanpassing van het bestemmingsplan.

Deze informatie was bij het college bekend toen men een volledige update heeft gegeven op 3 maart. Het college heeft hier geen melding van gemaakt!

Voor de raadsvergadering van 1 maart, twee dagen voor de volledige update van het college over de voortgang van het LDC, heb ik een initiatiefraadsvoorstel in getrokken.

Het voorstel, dat naar de raadsleden was verstuurd, luidde:

Voorstel:

Op grond van het voorgaande stelt ondergetekende raad voor om:

1.            Mede gelet op de informatie die op 3 maart aan de raad wordt gegeven, een onafhankelijk advies te vragen over de voortgang en de risico’s van het project Louis Davidscarré.

2.            De kosten (€ 25.000) van het onafhankelijk advies te dekken uit de algemene reserve en later zo mogelijk onder te brengen in de grondexploitatie van het Louis Davidscarré.

In een overleg met de burgemeester heb ik besloten het initiatiefraadsvoorstel in te trekken, en te wachten op de informatie van 3 maart. In de raadsvergadering heeft de burgemeester beloofd, wanneer de informatie aanleiding gaf om als nog het initiatief raadsvoorstel te behandelen, op een zo kort mogelijk termijn van een paar dagen, met handtekeningen van 4 raadsleden een extra raadsvergadering bijeen te roepen.

Met de informatie gegeven op 3 maart was er geen aanleiding om een extra raadsvergadering bijeen te roepen. Achteraf blijkt dat het college verzuimd heeft de raad te informeren over een bestemmingsplan wijziging voor de Hannie Schaft locatie.

Er blijken nu wel degelijk risico’s ten aanzien van eventuele procedurele bezwaren. En dat maakt het zeer pijnlijk dat deze niet zijn gemeld. Op een vraag van de VVD over een bestemmingsplan wijziging is geen antwoord gekomen, en het was zo niet duidelijk dat er risico’s waren.

Hoe het precies zit met deze risico’s is niet volledig duidelijk. Het initiatief raadsvoorstel had hier een antwoord op kunnen geven.

De bouw van de parkeergarage is gestart op 1 april met alleen een bouwvergunning voor de parkeergarage. Voor de boven gesitueerde woningen is nog steeds geen bouwvergunning aangevraagd. Het wachten is op een nieuw bestemmingsplan voor het LDC, zodat AM het prijsvraag en heroverwogen ontwerp kan realiseren.

Ik ben van mening dat het college op risico de parkeergarage laat bouwen, maar nooit de raad juist heeft geïnformeerd over de risico’s van een nieuw bestemmingsplan.

Op dit moment ligt er voorontwerp bestemmingsplan LDC ter inzage, waar belanghebbenden een reactie op kunnen geven. Deze periode duurt 3 weken, wanneer op deze reacties een reactie van het college is gekomen, kan het ontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage worden gelegd.

Deze periode duurt 6 weken, belanghebbenden kunnen in deze periode zienswijzen in dienen op het bestemmingsplan. Er volgt binnen 12 weken een besluit van de gemeenteraad, met eventueel een zitting van de Hoorcommissie wanneer er zienswijzen zijn.

Wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan, eventueel geamendeerd, heeft vastgesteld, hebben belanghebbenden de mogelijkheid bij de Raad van State beroep aan tekenen, wanneer zij niet willen dat het nieuwe bestemmingsplan in werking mag treden, zij dienen hiervoor tevens een voorlopige voorziening te vragen.

Het is aan de Raad van State te bepalen om de definitieve status van een bestemmingsplan op te schorten, hierbij moet voor Raad van State duidelijk zijn dat de belanghebbenden direct worden geschaad door het besluit van de gemeenteraad.

Ik wil hier mee duidelijk maken, dat de kans bestaat dat de gemeente de bouwaanvraag gebaseerd op het prijsvraag ontwerp van AM niet kan honoreren op basis van het nieuwe bestemmingsplan. De parkeergarage is al wel in aanbouw, maar de woningen er boven kunnen niet worden gebouwd volgens het prijsvraagontwerp. Welke claims van AM hieruit kunnen voortvloeien is voor mij niet duidelijk!

Kortom: alles overwegende had ik het woord voorliegen genuanceerder kunnen zeggen.

Vind ik het een ernstige zaak dat de raad de informatie over het nieuwe bestemmingsplan nooit heeft gekregen.

Met het nu voorliggende ontwerp, de vertraging die het project kan oplopen, en de financiële risico’s die daarmee samenhangen, ben ik het niet eens!