Categorie archief: LDC

(Te)korte metten maken met parkeren

De voojaarsnota (voorloper begroting 2013) is verschenen. Volgend jaar wordt het flink de broekriem aantrekken. Parkeerinkomsten dalen in rap tempo. Parkeergarage LDC wordt een nog groter fiasco dan was voorspeld, bijna €200.000 meer te kort dan eerder begroot. Tel daar de meerkosten voor het beheer van P-De Zuid bij op, en je broek zakt gewoon af als je gesp in het laatste gaatje zit.

Volgend jaar bijna een miljoen tekort op het gehele product parkeren, gelukkig hebben we nog een kleine reservepot parkeren. Maar die wordt volledig opgesoupeerd en moet zelfs worden aangevuld om niet in de min te komen.

1 Miljoen gedeeld door (het geschatte aantal van) 4.500 bewonersvergunningen komt op een bedrag van ongeveer € 222,00. Daarbij opgeteld de €80,00 voor de bewonersvergunning wordt de vergunning straks €302,00 als er niets veranderd!

Gelukkig kunnen we zo weer met Amsterdam de concurrentie aangaan om de duurste parkeergemeente van Nederland te worden. Natuurlijk kunnen we ook de inkomsten verhogen door de tarieven aan de parkeermeter te verhogen. Of de jaarlijks afdracht aan de begroting te schrappen. Dan blijft de bewonersvergunning tenminste op €80,00 uitkomen.

Helaas is er op andere disciplines niet veel winst te behalen. En maar doorgaan met het bouwen van een parkeergarage! Wat hebben wij toch een slimme gemeenteraad.

Handhavingsoorlog

Van diverse inwoners heb ik begrepen dat het college wil gaan handhaven op illegale bouwwerken in het bestemmingsplan Centrum. Aanleiding is een nieuw bestemmingsplan voor het centrum, waarvoor een retrospectieve toets* is uitgevoerd. Het huidige bestemmingsplan Centrum heeft bij de vaststelling de nodige vraagtekens bij de gemeenteraad opgeroepen, dat er is besloten een bestemmingsplan op de feitelijke/gewenste situatie vast te stellen.

Hiervoor heeft de gemeenteraad een Plan van Aanpak vastgesteld, het volgende is afgesproken:

Er dient bij elk bestemmingsplan in de voorbereidingsfase een volledige retrospectieve toets door Handhaving (VVH/HH) te worden opgesteld, zodat op basis van de juiste gegevens besluiten kunnen worden genomen. Elk pand en perceel dient te worden beoordeeld (maatwerk) en bekeken te worden welke vergunningen zijn afgegeven en of en hoe lang en in welke mate er sprake is van illegale situaties. De gegevens van BAG/WKPB1 kunnen hierbij als hulpmiddel worden gebruikt. Tot nog toe werd de retrospectieve toets op basis van een quick scan onderzoek door Handhaving gedaan. Illegale situaties dienen aan het college te worden voorgelegd. In beginsel dient op illegale situaties gehandhaafd te worden. Het college zal op basis van de retrospectieve toets een gemotiveerde (juridisch houdbare) keuze kunnen maken. Handhaven of in het bestemmingsplan opnemen (legaliseren).

Het Plan van Aanpak zou gereed zijn op 14 april 2012, n.a.v. de berichten heb ik het college om opheldering gevraagd. De volgende vragen heb ik gesteld:

Welke gemotiveerde (juridisch houdbare) keuze heeft u gemaakt?Hoeveel illegale situaties zijn er geconstateerd?

Hoeveel illegale situaties gaat u handhaven? Hoeveel eigenaren heeft u al benaderd?

Wanneer gaat u de gemeenteraad informeren over de voortgang van het Plan van Aanpak?

Tevens heb ik begrepen dat inwoners, die hun illegale bouwwerk moeten afbreken, een handhavingsverzoek hebben ingediend op een illegale situatie van de Blauwe Tram (semi-gemeentelijke gebouw). Een in mijn ogen volstrekt logische reactie op uw beslissing om te gaan handhaven op de illegale situatie bij hen.

Eerder heb ik u gewezen op de illegale situatie van de Blauwe Tram, dit naar aanleiding van een aantal handhavingszaken. Ik heb u gevraagd om eerst als gemeente de zaakjes goed op orde te hebben voordat u bij anderen gaat handhaven. U hebt de gemeenteraad vervolgens geïnformeerd dat u de situatie wilt legaliseren.

Graag wil ik weten of anderen ook de mogelijkheid hebben (gehad) om illegale situaties te laten legaliseren?

Hoe communiceert u met eigenaren van illegale situaties?

Wanneer is de procedure om de dakinstallaties van de Blauwe Tram te legaliseren gestart? En wanneer is deze afgerond?

Kort samengevat, het college gaat wel handhaven op illegale situaties bij inwoners, maar vergeet de eigen illegale situaties. Op 30 augustus 2011 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd, en we wachten nog steeds op actie!

*) Een retrospectieve toets geeft aan welke situaties in bouw en gebruik er bestaan die niet in overeenstemming zijn met de vigerende bestemmingsplannen en verleende vrijstellingen. In deze toets wordt aangegeven in welke situaties een nieuwe bestemming wordt gegeven, waarmee een strijdige situatie gelegaliseerd wordt.

Geheimen?

1. Waarom geheime informatie over de LDC parkeergarage? We weten wat de LDC parkeergarage kost en wat de garage de gemeente oplevert. De parkeerexploitatie valt vies tegen! Moeten de Zandvoortse inwoners dadelijk hun portemonnee trekken om de garages af te betalen? Een slechte zomer zal funest zijn, en betekent dat er te weinig inkomsten uit het product parkeren komen om de kosten van de garage te dekken.

2. Waarom geheime informatie over de ontwikkeling van de Nijs/Ahold? Het bestemmingsplan is vastgesteld, en er waren nog geen contracten met betrokken partijen. Gemeenteraad heeft op advies van het college geen exploitatieplan vastgesteld. Informatie in de toelichting klopte niet, en is later gecorrigeerd. Bij de rechter is men door het stof gegaan om de realisatie van de locatie voormalige Hannie Schaftschool niet verder te vertragen. Vertraging nu al meer dan een jaar. Niet volgens het door de raad vastgestelde masterplan, maar op basis van de door AM gewonnen prijsvraag. Raad heeft alleen geld ter beschikking gesteld, zonder duidelijk te weten wat er zou worden gebouwd.

3. Waarom een besloten bijeenkomst over het Raadhuisplein? Er is een ontwikkelaar die plannen heeft om het plein vol te bouwen. Durft er iemand in de openbaarheid over de relatie van de projectontwikkelaar en de gemeente Zandvoort te spreken? Het blijft voorlopig een raadsel!

Aanstaande zaterdag in de radiouitzending van Goedemorgen Zandvoort zal ik mijn visie op de problematiek geven.

Boetekleed

Image

Artikel uit het Haarlems Dagblad over wat er mis is gegaan met het stadskantoor in Haarlem. Een fragment: “Raadsleden trekken het boetekleed aan: ze geven toe dat ze onvoldoende kritisch zijn geweest bij de aankoop en ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor Zijlpoort een paar jaar geleden. Dat kwam omdat bijna alles in het geheim ging.

Volgens Cora Yfke van de gemeentelijke Reken Kamer Commissie (RKC) was er een dominante wethouder en een zwak ambtenarenapparaat. Saillant voorbeeld is dat de koopovereenkomst van het oude postkantoor pas twee maanden na de koop ter kennisname aan de raadsleden werd gestuurd, maar geen partij zette het op de agenda.”

Do I need to say more?

Geheime keuzes parkeren LDC

Volgende week maandag wordt er voor raadsleden een informele bijeenkomst over de exploitatie en keuzes parkeren Louis Davidscarré georganiseerd. Wat de bedoeling van de bijeenkomst is, is mij niet bekend. Geen stukken, geen informatie en alles geheim. En de Zandvoortse burgers worden weer eens buiten de deur gehouden. Ik heb besloten niet mee te doen aan deze poppenkast, en heb gevraagd om een openbaar debat.

Het LDC blijft een struikelblok voor het college en organisatie. Na diverse waarschuwingen van mij over de risico’s van de bouw van zo’n grote parkeergarage, is waarschijnlijk het college ook tot de conclusie gekomen dat de garage een gigantische strop gaat worden voor de begroting.

Wethouder Toonen (fuinanciën) en Sandbergen (parkeren) hebben iets uit te leggen. Zij hebben de raad met mooie cijfers warm gemaakt voor de bouw van de parkeergarage. Nu meer dan een miljoen per jaar te kort? Ik zie het ze met droge ogen zeggen: ‘U (gemeenteraad) wilde een parkeergarage, het liefste een nog grotere’.

Daarbij komt nog de vraag of projectontwikkelaar de Nijs en Ahold wel willen ontwikkelen. Zij hebben geen enkele verplichting om te bouwen, en de gehele exploitatie valt of staat met het door gaan van de ontwikkeling van het deel voormalige Postkantoor en Albert Heijn. Wat het college heeft gepresteerd is ver onder de maat, er is geen enkele zekerheid op realisatie. De bouwvergunning van de woningen op de locatie voormalige Hannie Schaftschool moet alsnog met een vrijstelling worden verleend, terwijl het college wist wat er zou worden gebouwd. Fout op fout!

Het kaartenhuis begint zo langzamerhand in te storten, en de raad kan weer eens op een geheime bijeenkomst opdraven. Ik kom niet, ik wacht wel op een openbaar debat.

Nu de boel verkopen, het verlies nemen en bij te grote schade voor de gemeente de verantwoordelijk wethouder(s) naar huis sturen lijkt mij de enige optie. Daar heb ik geen besloten bijeenkomst voor nodig.

LDC verwarring

klein binnenhofjeZo juist heeft het college van Zandvoort de gemeenteraad meegedeeld dat de naamgeving van het Louis Davidscarré, Louis Davidscarré, wordt. Het college schrijft: Om de twee poorten van de nu te bouwen bouwblok fase 1B (locatie vml. Hannie Schaftschool) van het Louis Davidscarré te verfraaien, staat een naam op de latei boven de poort geschreven, deze naam is nog niet bepaald. Het kan de naam ‘Louis Davidscarré’ zijn maar ook kan het kleine binnenhofje met de achtertuintjes een eigen naam krijgen.

De omschrijving van dit bouwblok als een klein binnenhofje is hoopgevend. Een hofje met schattige kleine woningen aan een gemeenschappelijke binnenplaats, of wordt met de term binnenhofje de private tuinen van de herenhuizen en galerijflat bedoeld.

Ontwikkelaar AM heeft in haar impressies steeds de naam “Hannie Schafthofje” gebruikt omdat er nog geen naam bekend was. AM heeft nu om uitsluitsel gevraagd vanwege de fabricage van de steen. Ook loopt er thans een keuzetraject voor de straatnaamgeving en de huisnummering t.b.v. de Prinsesseweg. Er zijn nog geen toekomstige bewoners om bij de naamgeving te betrekken, omdat de verkoop nog niet is gestart. De projectontwikkelaar vraagt wel op korte termijn een antwoord omdat de steen al gemaakt moet worden.

De term hofje is vezonnen door AM, die waarschijnlijk om marketingtechnische redenen de term hofje heeft gekozen. Heel slim, maar mijn haren gaan recht overeind staan als vervolgens het college er zelfs nog een schepje bovenop gooit door het als klein binnenhofje te bestempelen.

Zo liet eerder LDC projectwethouder Sandbergen in het Haarlems Dagblad opschrijven: “Ik vind het een mooi project. Momenteel is er veel negativiteit in Zandvoort, maar ik wil ervoor zorgen dat mensen neutraal over het LDC gaan denken. Of het mooi gaan vinden. Want als alles klaar is, met woningen erbij, is het een aanwinst voor Zandvoort.”

Het had een mooi project kunnen worden, maar helaas heeft zijn voorganger het project een complete metamorfose laten ondergaan zonder dat de raad op de hoogte was. Het is nu roeien met de riemen die we hebben, maar om het bouwblok als een klein binnenhofje te bestempelen moet men wel echt een positieve twist aan het geheel geven.

Zo was het eerder de burgemeester die op het raadsdiner met een zelfgemaakte tekening van een hartje met de tekst LDC erin de raad voorstelde om net als hij van het LDC in 2012 te gaan houden. Ik kon er wel om lachen, maar houden van, nee dat is te veel gevraagd.

Nog steeds merk ik dat AM de touwtjes in handen heeft, dat blijkt maar weer eens uit het feit dat AM  de lateien al wil laten maken. Hoe logisch het ook allemaal klinkt, gebouwd gaat er worden, maar wat en wanneer is nog de vraag. Zo is het bestemmingsplan nog niet definitief en is er nog geen bouwvergunning afgegeven.

Gevraagde beslissing 

Hierom wordt het college nu gevraagd in te stemmen met de naam ‘Louis Davidscarré’ boven de poorten van het bouwblok. ‘Louis Davidscarré’ is een naam die dan eenduidig met het gehele gebied wordt verbonden. Extra namen zouden verwarring kunnen veroorzaken, de naam Louis Davidscarré is behalve op de betreffende plekken nog weinig in het plangebied zichtbaar, behalve op de straatnaamborden en boven de ingang van de parkeergarage. Het is tevens in samenspraak met de tegelijk lopende kwestie van de verlenging van de Louis Davidsstraat tpv het Zwarte Veld.
Alternatieven
Een andere optie zou zijn het hofje een eigen naam te geven. Nadeel hiervan is dat de prominente plek van de naam ervoor zou kunnen zorgen dat de naam van het hofje met het gehele Louis Davidscarré zal worden geassocieerd. Andere opties zouden zijn:
– De naam “Hannie Schafthofje”. Deze naam heeft in het verleden op bezwaren gestuit, omdat de naam Hannie Schaft niets met de locatie heeft, behalve het feit dat de Hannie Schaftschool hier in het verleden heeft gestaan.
– Een ander optie is om de naam “Louis Davidshof” boven de poort te plaatsen, verwijzend naar het binnenhofje.
– Het betreffende gebied (of een gebied in de nabijheid) heeft in het verleden “Land van Driehuizen” geheten. Er is een optie om de Prinsesseweg tpv. Het Zwarte veld “Heerenstraat” te noemen, zoals de Cornelis Slegersstraat voorheen genoemd was. Vanuit dat perspectief is wellicht “Land van Driehuizen” een optie, maar het kan verwarring met de naam ‘Louis Davidscarré’ scheppen.

Verwarring in Zandvoort om de naam Louis Davidscarré. Zo staat in de latei boven de ingang van de parkeergarage al de naam ‘Louis Davidscarré’, dat volgens mij voor verwarring zorgt bij mensen van buiten Zandvoort die juist door de naamgeving niet de parkeergarage in durven te rijden. Een eenvoudige naam als ‘parkeergarage centrum’ is minder mooi, maar wel marketingtechnisch beter om de nu vooral lege parkeergarage te laten functioneren.

De brede school heeft de ‘Blauwe tram’ als naam gekregen, maar het bouwblok op de locatie van de voormalige Hannie Schaftschool blijft naamloos. De ‘Bomschuit’ had wellicht een toepasselijke naam kunnen zijn aangezien de bouwmassa de vorm van een schip heeft. Het is in ieder geval duidelijk dat ook dit jaar het college niet in de race is voor de creativiteitsprijs naamgeving LDC.

Verklaring LDC

Aanleiding voor dit agendapunt, vanavond, is dat ik op de radio heb gezegd, dat het college de Raad heeft voorgelogen. Met het gevoel en de informatie waar ik op dat moment over beschikte was dat voor mij de WAARHEID. Achteraf kan ik zeggen dat ik het genuanceerde had kunnen zeggen, wellicht had ik een andere term moeten gebruiken.

Nu achteraf blijkt dat het college heeft gefaald in zijn actieve informatie plicht, zo dat ik nooit heb kunnen weten dat er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding was. Er zijn door het college fouten gemaakt door het niet adequaat opnemen van het prijsvraag ontwerp van AM voor onder andere de Hannie Schaft Locatie in het bestemmingsplan Centrum.

Ook op vragen in de commissie van 3 maart, waar een volledige update van het project LDC werd gegeven door het college is er op vragen van de VVD en GL over een nieuw bestemmingsplan voor de Hannie Schaft locatie in het LDC gezwegen.

Het college leefde in de overtuiging, zo zegt men nu, dat zij de raad hadden geïnformeerd over een bestemmingsplan herziening voor het LDC.

Het college schrijft in een brief, die gistermiddag naar de raadsleden is verstuurd, dat de raad op de hoogte had kunnen zijn van dit nieuwe bestemmingsplan. De raad had kunnen afleiden uit de B&W besluitenlijsten, dat er een nieuw bestemmingsplan voor het LDC aan zat te komen. De informatie die als actieve informatie plicht bedoeld was heeft de Raad nooit bereikt. Het is zelfs twee keer misgegaan met de verzending.

In een vraag aan de wethouder is mij gemeld dat er technische aanpassingen nodig waren voor onder andere de verdiepingshoogte van een supermarkt op de locatie van de Nijs.

In latere actieve informatie, na de behandeling van de volledige update van 3 maart, wordt melding gemaakt van een bestemmingsplanwijziging voor de Hannie Schaft locatie.

In deze actieve informatie is te lezen:

Bestemmingsplan

De gemeente Zandvoort neemt zoals besproken geen risico’s betreffende de vergunningverlening, welke het gevolg zijn van de door AM Wonen voorgestelde wijzigingen, voor haar rekening, uitgezonderd die welke het gevolg zijn van het niet adequaat opnemen van het ingediende prijsvraagontwerp in het vastgestelde, thans geldende, bestemmingsplan.

AM Wonen heeft inmiddels mondeling goedkeuring gegeven aan het concept van de herziene bestemmingsplan Centrum.

Het niet adequaat opnemen van het prijsvraag ontwerp in bestemmingsplan Centrum was aanleiding voor AM om de gemeente op 26 januari 2010 een brief te sturen, waarin zij de gemeente informeren over de planning.

Planning

De parkeergarage op de Hannie Schaftlocatie kan conform de contractplanning worden gerealiseerd. De realisatie van het marktplein en openbaar gebied is afhankelijk van de voortgang van de woningen op de locatie. Na de start van de bouw van de woningen hebben wij circa 17 maanden nodig om de woningen en het openbaar gebied in fase 2 te realiseren. De verkoop van de woningen op de Hannie Schaftlocatie kan aanvangen in het tweede kwartaal van 2011. De start van de bouw is voorzien voor derde kwartaal 2011.

In bovenstaande planning is geen rekening gehouden met eventuele bezwaren op de bouwvergunning en aanpassing van het bestemmingsplan.

Deze informatie was bij het college bekend toen men een volledige update heeft gegeven op 3 maart. Het college heeft hier geen melding van gemaakt!

Voor de raadsvergadering van 1 maart, twee dagen voor de volledige update van het college over de voortgang van het LDC, heb ik een initiatiefraadsvoorstel in getrokken.

Het voorstel, dat naar de raadsleden was verstuurd, luidde:

Voorstel:

Op grond van het voorgaande stelt ondergetekende raad voor om:

1.            Mede gelet op de informatie die op 3 maart aan de raad wordt gegeven, een onafhankelijk advies te vragen over de voortgang en de risico’s van het project Louis Davidscarré.

2.            De kosten (€ 25.000) van het onafhankelijk advies te dekken uit de algemene reserve en later zo mogelijk onder te brengen in de grondexploitatie van het Louis Davidscarré.

In een overleg met de burgemeester heb ik besloten het initiatiefraadsvoorstel in te trekken, en te wachten op de informatie van 3 maart. In de raadsvergadering heeft de burgemeester beloofd, wanneer de informatie aanleiding gaf om als nog het initiatief raadsvoorstel te behandelen, op een zo kort mogelijk termijn van een paar dagen, met handtekeningen van 4 raadsleden een extra raadsvergadering bijeen te roepen.

Met de informatie gegeven op 3 maart was er geen aanleiding om een extra raadsvergadering bijeen te roepen. Achteraf blijkt dat het college verzuimd heeft de raad te informeren over een bestemmingsplan wijziging voor de Hannie Schaft locatie.

Er blijken nu wel degelijk risico’s ten aanzien van eventuele procedurele bezwaren. En dat maakt het zeer pijnlijk dat deze niet zijn gemeld. Op een vraag van de VVD over een bestemmingsplan wijziging is geen antwoord gekomen, en het was zo niet duidelijk dat er risico’s waren.

Hoe het precies zit met deze risico’s is niet volledig duidelijk. Het initiatief raadsvoorstel had hier een antwoord op kunnen geven.

De bouw van de parkeergarage is gestart op 1 april met alleen een bouwvergunning voor de parkeergarage. Voor de boven gesitueerde woningen is nog steeds geen bouwvergunning aangevraagd. Het wachten is op een nieuw bestemmingsplan voor het LDC, zodat AM het prijsvraag en heroverwogen ontwerp kan realiseren.

Ik ben van mening dat het college op risico de parkeergarage laat bouwen, maar nooit de raad juist heeft geïnformeerd over de risico’s van een nieuw bestemmingsplan.

Op dit moment ligt er voorontwerp bestemmingsplan LDC ter inzage, waar belanghebbenden een reactie op kunnen geven. Deze periode duurt 3 weken, wanneer op deze reacties een reactie van het college is gekomen, kan het ontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage worden gelegd.

Deze periode duurt 6 weken, belanghebbenden kunnen in deze periode zienswijzen in dienen op het bestemmingsplan. Er volgt binnen 12 weken een besluit van de gemeenteraad, met eventueel een zitting van de Hoorcommissie wanneer er zienswijzen zijn.

Wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan, eventueel geamendeerd, heeft vastgesteld, hebben belanghebbenden de mogelijkheid bij de Raad van State beroep aan tekenen, wanneer zij niet willen dat het nieuwe bestemmingsplan in werking mag treden, zij dienen hiervoor tevens een voorlopige voorziening te vragen.

Het is aan de Raad van State te bepalen om de definitieve status van een bestemmingsplan op te schorten, hierbij moet voor Raad van State duidelijk zijn dat de belanghebbenden direct worden geschaad door het besluit van de gemeenteraad.

Ik wil hier mee duidelijk maken, dat de kans bestaat dat de gemeente de bouwaanvraag gebaseerd op het prijsvraag ontwerp van AM niet kan honoreren op basis van het nieuwe bestemmingsplan. De parkeergarage is al wel in aanbouw, maar de woningen er boven kunnen niet worden gebouwd volgens het prijsvraagontwerp. Welke claims van AM hieruit kunnen voortvloeien is voor mij niet duidelijk!

Kortom: alles overwegende had ik het woord voorliegen genuanceerder kunnen zeggen.

Vind ik het een ernstige zaak dat de raad de informatie over het nieuwe bestemmingsplan nooit heeft gekregen.

Met het nu voorliggende ontwerp, de vertraging die het project kan oplopen, en de financiële risico’s die daarmee samenhangen, ben ik het niet eens!

Kermis in Zandvoort

Volgend jaar is de kans groot, dat Zandvoort de grootste kermis van Europa kan organiseren. Zeer binnenkort zijn zo’n beetje alle panden in het Louis Davidscarré gesloopt, en ook de plek waar ooit de bibliotheek stond biedt ruimte. Een gigantische oppervlakte, die voldoende ruimte kan bieden om de kermis van Tilburg naar de tweede plaats te degraderen.

Met het geld wat door de gemeente per jaar in de citymarketing wordt gestoken, moet het geen enkel probleem zijn om de bezoekers naar Zandvoort te lokken. Ook is er gedacht aan de mogelijk voor bezoekers om te parkeren. De parkeergarage in het Louis Davidscarré zal tegen die tijd worden geopend, en waar in de wereld vind je een kermis met een geheel eigen ondergrondse parkeergarage! Nu er door het college een nieuw openbare toilet wordt gerealiseerd hoeven de bezoekers niet meer plaats te nemen op een ordinair Dixi toilet, dat natuurlijk nodig zal zijn om een aantal prestigieuze attracties naar de badplaats te halen.

Bewoners om te klagen zijn er in de buurt niet te vinden. Het zal één groot feest worden! Het is dan ook al een aantal jaren geleden dat er in het centrum een kermis is georganiseerd, en dan meteen de grootste kermis van Europa. Wie had dat gedacht?

Eén en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de eigenaar van de grond de firma AM. Maar in tijden van crisis zal AM niet bang zijn om een paar Euro’s mee te pikken aan staangeld.

Wel is er een groot risico. Het is namelijk mogelijk dat AM besluit woningen te gaan bouwen in het gebied. De stand van zaken op dit moment is dat AM zich aan het heroverwegen is op bouwplannen, die al een paar jaar geleden zijn afgesloten in een VET contract met de gemeente. Nu wil AM wel bouwen, maar ze zien een beetje op tegen de verkoop. Niet zo zeer voor de te verkopen woningen, maar vooral het (door)verhuren van de parkeerplekken in de parkeergarage. De parkeergarage, die natuurlijk nodig is voor het houden van Europaas grootste kermis.

De gemeente zit er namelijk helemaal niet op te wachten dat parkeerplekken worden verkocht. Dan zullen de verkochte plekken geen parkeergelegenheid bieden voor de bezoekers van de kermis.

Er ligt nu een voorstel om de plekken te verhuren, omdat de gemeente natuurlijk niet dwars kan liggen voor de bouw van woningen. AM heeft nou eenmaal rechten door zich te beroepen op het vette contract me de gemeente om woningen te bouwen.

Er spelen nog een aantal zaken, zo zou er de wens zijn van AM om meer in de hoogte te gaan bouwen. Natuurlijk zal de gemeente hier geen medewerking aan verlenen. We willen nu eenmaal de grootste kermis van Europa organiseren. Genoeg redenen om de bouw van de woningen tegen te werken lijkt mij zo!!!

Enige weken geleden kreeg ik bericht dat de gemeente werkt aan een wijziging van het bestemmingsplan. Ik dacht zullen er nog wijzigingen nodig zijn voor het houden van de kermis, maar helaas, het bleek te gaan om een wijziging van het bestemmingsplan ter wille van de firma AM. De gemeente werkt aan een nieuw bestemmingsplan om AM meer bouwhoogte te geven.

Ik was met stomheid geslagen, en wilde meteen moord en brand roepen. Ik heb me stil weten te houden, en droom nog iedere nacht over de grootste kermis van Europa in Zandvoort.

Welterusten!

Kritiek LDC

De Zandvoortse Courant heeft een interview geplaatst met de Zandvoortse architect Remo De Biase! Zo geeft De Biase kritiek op het eerste gerealiseerde deel van het LDC, erg te spreken is de architect niet over het gebouw.

“Ik heb in heel Zandvoort nog geen één positieve reactie op het LDC gehoord”.

Te veel baksteen, weinig variatie, en geen Zandvoortse identiteit! Ik ben het volledig met hem eens. Generaties zullen moeten aankijken tegen deze architectonische mislukking, de goedkoopheid straalt ervan af! Zo heeft de raad in het verleden beeldkwaliteitseisen vastgesteld voor het LDC. Nu het eerste deel is gerealiseerd kan worden geconstateerd dat deze niet voldoet aan de eisen.

Nog steeds vragen mensen zich af of de grote ramen zijn afgeplakt met folie, en of sommige ramen met een plaat zijn dichtgetimmerd. Het geeft een droef beeld. Hetzelfde geldt voor de geplaatste installaties op het dak, die prominent in beeld zijn.

Over deze laatste omissie heb ik het college vragen gesteld. Zo blijkt dat de projectontwikkelaar dit niet op de ingediende bouwaanvraag heeft getekend. Een nieuw ontwerpoplossing wordt binnenkort aangeboden aan de welstandscommissie om het beeld iets te verzachten.

Het afwachten is op de bouwaanvraag voor het tweede deel! Dit betreft de locatie van de voormalige Hannie Schaftschool. Erg hoopvol dat dit deel wel aan de vastgestelde beeldkwaliteitseisen gaat voldoen heb ik niet. De projectontwikkelaar heeft al aangegeven de plannen te willen aanpassen. Hier is al een akkoord op van het college, maar ook voor het college is het nog een raadsel met welk ontwerp de projectontwikkelaar zal komen.

Het is weer afwachten, en door de tijdsdruk zal het niet de beloofde kwaliteit voor ons dorpscentrum worden. LDC wordt in de volksmond Lelijk Dorps Centrum genoemd. Het was eerder de heer Bouberg Wilson, die een discussie met raad en college wilde over de beeldkwaliteit in het LDC. Ik wacht met spanning af!

Risico analyse

Louisdavidscarre Voor de behandeling van het initiatief raadsvoorstel van aankomende dinsdag in de gemeenteraad heb ik het college een aantal technische vragen gesteld. Het college is van mening dat de gemeenteraad zich geen zorgen hoeft te maken, en dat de bouw van de parkeergarage sowieso door moet gaan. Er is namelijk al opdracht verstrekt voor de bouw van de parkeergarage. Ik vind dit een zeer onverstandig besluit!

De risico’s zijn voor de gemeenteraad niet duidelijk, en onze partner AM heeft al aangegeven te willen heroverwegen. Zij willen meer en kleinere woningen bouwen. Wethouder Tates wist te vertellen dat hiervoor nog geen bestuurlijk fiat is gegeven. Vraag is wie dat bestuurlijk fiat moet geven, de kaders zijn door de gemeenteraad vastgelegd in het masterplan LDC. In het masterplan staat hoeveel woningen en parkeerplaatsen er moeten komen. Wanneer het college AM volgt en meer woningen laat bouwen zullen zij hiervoor de gemeenteraad om toestemming moeten vragen.

Dit houdt in dat er allerlei risico’s worden gelopen in de procedure. Aanleiding genoeg om een aantal antwoorden te krijgen, hieronder de vragen.

– Inzicht in de claims, die de gemeente kan verwachten wanneer de bouw van de parkeergarage wordt uitgesteld.
– Inzicht in het exploitatie tekort op de parkeergarage wanneer de woningen boven de garage niet worden gebouwd. Of pas later worden gerealiseerd.
– Een risicoanalyse van eventuele wijzigingen in de bouwplannen, zoals bijv. het bouwen van meer woningen.
– Wie moet het bestuurlijk fiat geven voor een wijziging in de bouwplannen. (Gemeenteraad heeft o.a. het masterplan vastgesteld, met aantal woningen en parkeerplaatsen).
– Welke risico’s loopt de gemeente met het huidige Design en Build contract, in de brief van AM wordt bevestigd dat er geen verkooppercentage als opschortende voorwaarde van de bouw is opgenomen. Loopt de gemeente het risico dat AM zich beroept op andere opschortende voorwaarden?
– Wanneer heeft u toestemming gegeven voor de bouw van de parkeergarage?
– Wanneer wist u dat AM meer en kleinere woningen wilde bouwen?
– Waarom heeft u bij de aankodiging van AM om andere woningen te bouwen geen heroverweging gemaakt op de parkeergarage?
– Welke claims kan de gemeente indienen wanneer de gemeente vasthoudt aan de overeengekomen design en build contract?
– Hoe sterk staat u bij de rechter, wanneer de gemeente(raad) geen wijzigingen wenst toe te staan?
– Hoe wordt de beeldkwaliteit gehaald, wanneer meer woningen worden gerealiseerd?
– Waarom heeft u de raad niet eerder en tijdig geïnformormeerd over de voortgang van het project?
– Kunt u het verschil uitleggen tussen een design-and-build contract en een bouwplicht?