Tagarchief: de wereld draait door

Interpellatie hek

In de aankomende vergadering van de gemeenteraad (woensdag 25 januari 2011) wil de VVD Zandvoort-Bentveld een interpellatie houden over het ‘beruchte’ hek/kunstwerk in Bentveld. Hieronder volgt de tekst met vragen voor het college van B&W.

Onderwerp: Buchenwaldhek Bentveld – kunstwerk geïnspireerd op concentratiekamp Buchenwald (verder: hek)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Geachte voorzitter,

In juni 2010 heeft het college een vergunning met vrijstelling, vanwege de bouwhoogte, verstrekt voor de bouw van het hek bij landgoed Groot Bentveld.

In de uitzendingen van ‘De Wereld Draait Door’ (verder: DWDD) van 6 en 7 december jl. hebben de ontwerpers van Studio Job uitleg verschaft over het hek. In de uitzendingen is een expliciete relatie gelegd tussen het hek en concentratiekamp Buchenwald. De plaats van het hek is daar niet bekend gemaakt.

Omstreeks 20 december jl. berichtten omwonenden dat het hek, dat in de voornoemde uitzendingen van DWDD getoond en besproken werd, bij landgoed Groot Bentveld gebouwd werd.

Op 23 december jl. berichtte onder meer het Haarlems Dagblad over dit hek. Alsdan werd ook voor het grote publiek bekend dat het hek bij landgoed Groot Bentveld geplaatst zou worden. De reactie van het college luidde:

De gemeente is van mening dat het kunstwerk zoals vergund, niet aanstootgevend is en niet leidt tot verstoring van de openbare orde. Het is zeker een object dat, zoals kunst wel vaker doet, voor meerdere interpretaties vatbaar is.

Op 24 december jl. berichtten onder meer het Haarlems Dagblad en De Telegraaf over het hek.

Op 28 december jl. heeft het College in een persverklaring aangegeven dat zij laat nagaan of er grond is om de bouw alsnog tegen te gaan. In overleg met de aanvrager is afgesproken dat het kunstwerk de komende drie maanden niet wordt geplaatst.

Op 29 december jl. hebben de ontwerpers van Studio Job d.m.v. een ANP-bericht laten weten dat zij hebben besloten het ontwerp te wijzigen.

Op 5 januari jl. heeft het college een (niet-openbare) informatiebijeenkomst voor raadsleden en buitengewone leden georganiseerd over het hek.

Sindsdien berichten onder meer de Zandvoortse Courant en het Haarlems Dagblad met enige regelmaat over het hek.

De fractie van de VVD heeft het hek van meet af aan geduid als verwerpelijk en kwetsend. Er is in de gemeente Zandvoort geen plaats voor een hek, dat door de media is omgedoopt tot Buchenwaldhek en Nazihek. Het hek brengt voor velen, zowel binnen als buiten Zandvoort, zeer veel negatieve lading met zich. Daarnaast is de gemeente Zandvoort door dit hek in een negatief daglicht komen te staan.
Niet alleen de fractie van de VVD wijst de plaatsing van dit hek af. Het overgrote merendeel van de gemeenschap wil dit hek niet.
Er is in vele fora gesproken over dit hek, behalve tijdens een formele raadsvergadering in de raadszaal: een plek waar het gesprek over het hek zeker ook thuishoort.

Aanvankelijk was het onze insteek om een extra raadsvergadering bijeen te roepen, met als doel de bouw van het hek te stoppen. Na de tijdelijke bouwstop, die op 28 december jl. werd bekendgemaakt, kwam de noodzaak voor deze extra vergadering te vervallen.
Desalniettemin is de fractie van de VVD van mening dat het wel noodzakelijk is om het hek in een formele raadsvergadering aan de orde te stellen.
Naar aanleiding van het bovenstaande verzoeken wij u, de volgende vragen in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde te mogen stellen:

Vergunning
• Hoe luidde het advies van de welstandscommissie?
• Aan welke eisen heeft de welstandscommissie getoetst?
• Is er door de gemeente in deze fase een relatie gelegd met het concentratiekamp?
• Zo ja: waarom is dan een vergunning verleend?
• Zo nee: waarom is deze relatie niet gelegd?
• Bent u van mening dat de gemeente bij het indienen van de aanvraag is misleid?
• Komt de realisatie van het hek tot dusverre overeen met de vergunning?

Verklaringen college en juridisch onderzoek
• Waarom heeft het college op 23 december jl. verklaard dat het hek, zoals vergund, niet aanstootgevend is en niet leidt tot verstoring van de openbare orde?
• Wat is de stand van zaken omtrent het juridisch onderzoek naar het stoppen van de bouw, zoals het college dit op 28 december jl. heeft bericht?
• Op welke wijze worden de raad en de bewoners hierover verder geïnformeerd?
• Waarom heeft het college ervoor gekozen om de informatiebijeenkomst over het hek van 5 januari jl. in beslotenheid te laten plaatsvinden?
• Hoe kijkt het college terug op de afgelopen weken, daar waar het gaat om het hek?

Aangepast ontwerp
• Op welke wijze zal het ontwerp worden aangepast?
• Is het nieuwe ontwerp aanstootgevend of is het gebaseerd op een concentratiekamp?
• Is er een nieuwe vergunning voor het aangepaste ontwerp vereist?
• Zo ja, is er dan reeds een vergunning ingediend voor het aangepaste ontwerp of nieuw kunstwerk?
• Zo ja, wat is dan de relatie met de reeds verleende vergunning?
• Zo ja, bent u voornemens vrijstelling te verlenen?
• Op welke wijze worden de raad en de bewoners op de hoogte gehouden?

Zandvoort, 17 januari 2012
Ellen Verheij

Fractie VVD Zandvoort-Bentveld