Samenwerking of fusie

Er komen steeds meer taken op het bordje van de gemeente. Bijvoorbeeld taken in het sociaal domein die eerst door het Rijk werden uitgevoerd zijn sinds 1 januari jl. gedecentraliseerd. In de periode voor deze decentralisatie werd duidelijk dat de gemeente Zandvoort niet meer in staat zou zijn een aantal taken zelfstandig uit te voeren zonder samen te werken met andere gemeenten. Er vonden oriënterende gesprekken plaats met Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Haarlemmermeer. Het college vond in Haarlem de meest geschikte partner om mee samen te werken in het sociaal domein.

De gemeenteraad steunde dit en sinds een paar maanden zijn de ambtenaren binnen het sociaal domein in dienst van de gemeente Haarlem. Of de samenwerking geheel naar tevredenheid gaat is nog niet duidelijk. De evaluatie laat op zich wachten.

Ondertussen is het college druk bezig om de volgende stap te zetten voor verdere samenwerking met Haarlem. Zo is in de laatste raadsvergadering voor het reces een voorstel besproken om een onderzoek te doen naar drie scenario’s:

– Scenario 1 bestendiging huidige situatie

– Scenario 2 overdracht alle taken aan Haarlem

– Scenario 3 overdracht beperkt aantal taken aan Haarlem

Het college stelde voor alleen de scenario’s 2 en 3 te onderzoeken. Tijdens de behandeling in de commissie vonden alle partijen dat scenario 1 in de notitie was weggeschreven. Na deze kritiek paste het college de inhoud van de notitie aan. Het was wethouder Kuipers die meende dat de organisatie op eieren liep, later koos hij eieren voor zijn geld om het proces niet te vertragen.

In de raadsvergadering vroeg de VVD waarom alleen voor een onderzoek naar samenwerking met Haarlem is gekozen. De wethouder refereerde aan de oriënterende gesprekken over samenwerking in het sociaal domein. De andere gemeenten wilde niet, maar op de vraag of men wel openstaat voor samenwerking op andere beleidsterreinen moet het college het antwoord schuldig blijven. Sinds 2012 zijn er helemaal geen gesprekken meer geweest met de andere gemeenten.

De wethouder wil namelijk het vertrouwen van de gemeente Haarlem niet schaden. Hij vindt het niet gepast om de gemeente Haarlem te passeren.

De VVD stelde dat dit echt waanzin is en diende een amendement in om het voorstel aan te passen en ook de mogelijkheid te onderzoeken om samen te werken met andere gemeenten. Een amendement dat tevens volledig in lijn was met het coalitieakkoord. Opvallend was de steun van de grootste coalitiepartij OPZ, maar een schorsing was nodig om de coalitiepartijen weer achter het voorstel van het college te scharen. Geen transparant bestuur, maar een wethouder die de achterkamertjes gebruikt om zijn voorstel er door te drukken.

Wij zijn van mening dat we niet zelfstandig kunnen blijven door te kiezen voor samenwerking met één (grotere) gemeente. De gemeente wordt te afhankelijk van de gemeente Haarlem en kan niet meer terug wanneer het niet goed gaat. En dat betekent maar één ding: fusie.

Het verboden woord naar de mening van de burgemeester. Het was in 2013 D66 bij monde van fractievoorzitter Ruud Sandbergen, toen nog in de oppositie, het beeld schetste van een fusie met Haarlem.

D66 is tegen een fusie met Haarlem. Ik heb u in mijn brief van 30 september uitgelegd waarom. Kortgeleden sprak ik met een wethouder van Bloemendaal. Uit dat gesprek bleek mij dat er vraagtekens gezet kunnen worden of Zandvoort wel voldoende een samenwerking met de andere gemeenten (Bloemendaal en Heemstede) heeft gewild, waardoor Zandvoort met die veeleisende houding op voorhand daar de deur heeft gesloten.

Hoe geloofwaardig ben je dan om voor een voorstel te stemmen dat de kans hierop vergroot? En tegen een aanvullend onderzoek stemt voor samenwerking met andere gemeenten, dat dit verkleint? Ook het verhaal van wethouder Kuipers wordt steeds ongeloofwaardiger. Hij beweert in de krant dat de tekst in het coalitieakkoord alleen bedoeld is om zelfstandig als gemeente te blijven. Hieronder de tekst uit het coalitieakkoord oordeelt u zelf:

Om zelfstandigheid te kunnen waarborgen dient samenwerking met andere gemeenten vanuit oogpunt …

Het is duidelijk dat de coalitie tegen haar eigen coalitieakkoord stemde. Een fusie van Zandvoort met Haarlem komt steeds dichterbij.

Q25

Q25Nee, het is niet de benaming van een nieuw windturbinepark voor de kust. Het is de ambtelijke benaming van het bestemmingsplan Quarles van Uffordlaan 25. Je zou zo onderhand dit dossier kunnen aanmerken als het Elswoutshoek van Zandvoort. Ook hier willen de eigenaren van de grond een huis bouwen. Alles tot aan de Raad van State aan toe wordt gedaan om de bouw van een huis op het perceel mogelijk te maken. Tot nu zonder resultaat.

Wel kost het de gemeenschap klauwen met geld aan onderzoeken, ambtelijke capaciteit en juridische procedures. De gemeenteraad was met 16 van de 17 stemmen tegen het toestaan van bebouwing op Q25. In een voor een leek onbegrijpelijke rechtsgang wordt nu het College van B&W buitenspel gezet. En mag de gemeenteraad zelf komen opdraven in de rechtszaal.

Tot mijn verbazing adviseert het College om weer opnieuw een bestemmingsplanprocedure te volgen. Terwijl de Raad van State alleen vraagt om een betere motivering van het afgewezen bp Q25. Morgen staat het als raadsvoorstel op de agenda. Een fatsoenlijke behandeling in een commissie heeft de materie niet gehad, aangezien de klok door tikt. Voor diegene die zich net zo verbazen over de gehele gang van zaken, raad ik een recente brief aan van de buren van Q25 te lezen. Zie hieronder een link naar de brief:

Brief buren Q25

Ondertussen begint de parkeigenaar stukken duingrond (als tuingrond?) te verkopen aan de aangrenzende bewoners. Eerder wilde de parkeigenaar niet eens dat zij via hun perceel het park op konden. Verbaas u niet, verwonder u slechts!

OPENBAAR: Visualisatietool Windparken in de Noordzee

windmolenWe hebben beeld. Op 25 februari heeft de fractie van de VVD Zandvoort een WOB verzoek ingediend om de visualisatietool in het kader van windparken in de Noordzee openbaar te krijgen. Het is gelukt. We hebben de beelden ontvangen. Hieronder staat de reactie van het ministerie met links van de visualisatietool.

Geachte heer Kramer,

U heeft op 25 februari 2015 met een bericht op rijksoverheid.nl met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om openbaarmaking gevraagd van de visualisatietool in het kader van windparken in de Noordzee. U verzocht deze visualisatie digitaal te ontvangen. Hierbij ontvangt u een link naar de visualisatietool. U ontvangt schriftelijk een besluit op uw verzoek.

 Met vriendelijke groet,

 Mark Verstappen
Projectleider Windenergie op Zee
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mp4 high-res (154 Mb)

MXF high-res (1,27 Gb)

Milieubeleidsplan

windmolenAfgelopen woensdag sprak de commissie Ruimte en Economie over het milieubeleidsplan 2014-2018. Een document vol met plannen om de leefomgeving van Zandvoort te verbeteren. Iets waar de VVD een voorstander van is, alleen niet op de regelzuchtige manier zoals voorgesteld.

D66 en CDA wilden de milieueisen zelfs aanscherpen en hadden schijnbaar niet in de gaten dat ze aan de ene kant ageren tegen windmolens voor de kust en aan de andere kant de Zandvoortse ingezetenen willen opzadelen met meer milieuregels. Ik classificeerde het als hypocriet.

De financiële dekking van de plannen valt of staat namelijk met subsidie uit het Luchterduinenfonds (windmolenpark) van Eneco. Een onzekere factor, aangezien het fonds om het jaar € 45.000 te verdelen heeft over vier gemeenten.

De plannen voor Zandvoort kosten veel meer geld. Dit was aanleiding om de wethouder uit te dagen en te stellen dat het stuk zo in prullenbak kon. Wethouder Challik was het daar mee eens. De coalitie kon alleen nog maar verbaasd kijken.

De wethouder beloofde een nieuw document naar de gemeenteraad te sturen, waarin de financiële dekking niet alleen uit het Luchterduinenfonds komt. Het document hebben we ontvangen, maar is alleen op een aantal regels geel gemarkeerd ten opzichte van het besproken document.

Flop-up Zandvoort

paasbest ZandvoortVolgens mij zijn er nog maar weinig ondernemers die willen investeren in Zandvoort. Toch is er een ondernemer die zijn terras wilde verfraaien met terrasschotten. Voor het paasweekend kreeg de ondernemer mondeling een bouwstop opgelegd. Er volgde een gesprek op het gemeentehuis om te spreken over de situatie, zonder een woord te spreken over een dwangsom, ontving de ondernemer dezelfde dag een brief van de gemeente met een dwangsom om zijn terrasschotten binnen een week af te breken.

De gemeente Zandvoort op zijn paasbest met een negatief advies van de welstandscommissie in bezit om het leven zuur te maken van deze ondernemer.

Ondertussen adverteert de gemeente pagina’s groot om ideeën te vergaren voor evenementen in het dorp. Stop er maar mee, want de moed om te investeren zakt steeds dieper in de schoenen van ondernemers. Vorig jaar lag er een geweldig idee om het Nederland-Zweden-jaar naar Zandvoort te halen. Het college besteedde er geen aandacht aan en voor men het in de gaten had was het Nederland-Zweden-jaar alweer om. Nu vraagt het college aan deze ondernemer mee te denken met de pop-up Zandvoort. Hoe verzin je het!

Stem Jerry Kramer (lijst 1 nummer 4)

Geld over de balk

parkeermeterDe gemeenteraad geeft het college in november de opdracht om de gemeenteraad een plan van aanpak fiscaal parkeren aan te bieden, als eerste onderdeel van een totaalplan. Voor stemmen alle partijen, behalve de VVD.

Na een maand komt het college met een voorstel om de aanbesteding van parkeermeters uit te besteden. De VVD brengt de opdracht in herinnering van het college, en stelt dat het zonde zou zijn om de parkeermeters te gaan vervangen als het college de opdracht heeft om met een totaalplan te komen. Ook in de buurten waar een PAP-regime (parkeerautomaten-plaatsen) geldt worden parkeermeters vervangen.

Met het gedraai van de gemeenteraad is niets zeker in dit dorp, en bestaat de kans dat de PAP-regimes verdwijnen in het nieuwe totaalplan. De VVD heeft het college hiervoor gewaarschuwd.