Maandelijks archief: juli 2015

“Domme ondernemers”

Vandaag las ik een interview in de Zandvoortse Courant met de burgemeester over uitgaansoverlast. De burgemeester heeft de indruk dat de horecaondernemers niet willen samenwerken wanneer er problemen zijn. De horecaondernemers dienen meteen met 112 te bellen. De burgemeester heeft de indruk dat dit niet gebeurd en vindt dat dom.

Ik vind dat hij een punt heeft wanneer horecaondernemers (notoire) relschoppers de hand boven het hoofd houden, maar je dient het wel te onderbouwen met feiten en niet alleen te baseren op een indruk. Ook twijfel ik sterk aan de definitie van een probleem, wanneer iets kleins begint kan het soms vanuit het niets groter worden. Zo sta je als horecaondernemer een klein ruzietje te sussen en ineens begint er iemand van buiten je zaak zich er tegen aan te bemoeien. Het lijkt me goed wanneer de burgemeester een paar weekenden mee gaat draaien om te zien hoe actief de horecaondernemers al bezig zijn om overlast te voorkomen.

Het gehele interview roept alleen maar vragen op. Afgelopen maandag sprak de regisseur nog over niet bestaand beleid en een vergissing. Volgens de burgemeester wordt het bestaande beleid gewoon aangescherpt.

De volgende vragen zijn voor de burgemeester:

 • Wanneer heeft de gemeente de horecaondernemers geïnformeerd over de maatregelen uit de mededeling aan de gemeenteraad?
  (Graag ontvangen wij alle correspondentie van de gemeente aan de horecaondernemers over dit onderwerp.)

U spreekt over aanscherping van maatregelen.

 • Bij wie ligt de bevoegdheid om dit aan te scherpen?

De burgemeester geeft aan dat de horecaondernemers het niet zo nauw nemen met de geluidsnormen.

 • Hoeveel geluidsmetingen zijn er het afgelopen jaar geweest?
  (Graag in een overzicht met overschrijdingen per dag.)

“Heel veel klachten zijn er binnen gekomen.”

 • Hoeveel klachten?
  (Graag in een overzicht van klachten per melder en tijdstippen. En actie gemeente n.a.v. deze meldingen.)

U stelt dat er een grens wordt overschreden.

 • Welke grens bedoelt u?

U laat op schrijven, “Is het nou zo moeilijk om je aan de regels te houden.”

 • Over welke regels heeft u het?

“Als er problemen zijn moeten ze zo snel mogelijk 112 bellen.”

 • Wat is de definitie van problemen en wat is zo snel mogelijk?

“Maar ik heb de indruk dat er vaak geen melding wordt gemaakt van overlast.”

 • Waar baseert u deze indruk op?

“Dat is dom.”

 • Hoe kunt u het handelen van de horecaondernemers als dom bestempelen, wanneer u alleen een indruk heeft?

U vindt het jammer dat beide partijen nu lijnrecht tegen over elkaar staan.

 • Hoe had u deze situatie kunnen voorkomen?

U heeft voorgesteld om vijf horecaondernemers en vijf bewoners met elkaar in contact te brengen om gezamenlijk te proberen de overlast binnen de perken te houden. U meldt dat hier nog niet op is gereageerd.

 • Wie heeft hier nog niet op gereageerd en wanneer heeft u dit voorgesteld?

“De verhalen dat we plotseling handhaven kloppen niet. We waarschuwen nu alleen nog. Als we ons echt streng aan de wet houden, zouden er veel meer straffen moeten worden uitgedeeld.”

 • Over welke verhalen heeft u het?
 • Wanneer heeft u gewaarschuwd?
 • Over welke wet heeft u het?
 • Welke straffen kan u uitdelen?

Lege terrassen

Het stormt in Zandvoort. Vandaag trokken de bomen aan het kortste eind. Zeer binnenkort zullen de ondernemers omvallen. Op een bewonersavond kwamen er harde beloften van de gemeente. En zie hier het resultaat. Iets waar ik vijf jaar geleden al voor waarschuwde wordt in de praktijk gebracht.

De deuren van de horeca moeten om 24.00 potdicht. Geen achtergrondmuziek meer op het terras en de ondernemer dient als een kleuterleider iedereen te manen stil te zijn. Na 2.00 mag je de drie-uurs zaken niet meer in en op het terras mag geen publiek meer aanwezig zijn.

Is de gemeente vergeten dat juist door het rookbeleid de terrassen vol staan? Op verzoeken van ondernemers om hun terras te overkappen en geluidoverlast te beperken wordt geen medewerking verleend. Wanneer de gemeente een bruisende badplaats wil zijn hoort daar nou eenmaal overlast bij. Ik schreef daar al eerder over, uiteraard dienen de excessen aangepakt te worden. Deze regels zullen naar mijn mening de situatie alleen maar verslechteren. Buiten de terrassen zal het drukker worden en het vechten om klokslag 2.00 zal weer terugkeren.

Een ingehuurde kracht namens de gemeente maant de ondernemers nu al de deuren te sluiten om 24.00. De ondernemers wisten van niets. Met een zeer arrogante houding onder politiebegeleiding wordt het van kwaad tot erger.

De samenwerking tussen ondernemers en gemeente was op de goede weg, maar wordt op deze manier volledig om zeep geholpen.

Samenwerking of fusie

Er komen steeds meer taken op het bordje van de gemeente. Bijvoorbeeld taken in het sociaal domein die eerst door het Rijk werden uitgevoerd zijn sinds 1 januari jl. gedecentraliseerd. In de periode voor deze decentralisatie werd duidelijk dat de gemeente Zandvoort niet meer in staat zou zijn een aantal taken zelfstandig uit te voeren zonder samen te werken met andere gemeenten. Er vonden oriënterende gesprekken plaats met Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Haarlemmermeer. Het college vond in Haarlem de meest geschikte partner om mee samen te werken in het sociaal domein.

De gemeenteraad steunde dit en sinds een paar maanden zijn de ambtenaren binnen het sociaal domein in dienst van de gemeente Haarlem. Of de samenwerking geheel naar tevredenheid gaat is nog niet duidelijk. De evaluatie laat op zich wachten.

Ondertussen is het college druk bezig om de volgende stap te zetten voor verdere samenwerking met Haarlem. Zo is in de laatste raadsvergadering voor het reces een voorstel besproken om een onderzoek te doen naar drie scenario’s:

– Scenario 1 bestendiging huidige situatie

– Scenario 2 overdracht alle taken aan Haarlem

– Scenario 3 overdracht beperkt aantal taken aan Haarlem

Het college stelde voor alleen de scenario’s 2 en 3 te onderzoeken. Tijdens de behandeling in de commissie vonden alle partijen dat scenario 1 in de notitie was weggeschreven. Na deze kritiek paste het college de inhoud van de notitie aan. Het was wethouder Kuipers die meende dat de organisatie op eieren liep, later koos hij eieren voor zijn geld om het proces niet te vertragen.

In de raadsvergadering vroeg de VVD waarom alleen voor een onderzoek naar samenwerking met Haarlem is gekozen. De wethouder refereerde aan de oriënterende gesprekken over samenwerking in het sociaal domein. De andere gemeenten wilde niet, maar op de vraag of men wel openstaat voor samenwerking op andere beleidsterreinen moet het college het antwoord schuldig blijven. Sinds 2012 zijn er helemaal geen gesprekken meer geweest met de andere gemeenten.

De wethouder wil namelijk het vertrouwen van de gemeente Haarlem niet schaden. Hij vindt het niet gepast om de gemeente Haarlem te passeren.

De VVD stelde dat dit echt waanzin is en diende een amendement in om het voorstel aan te passen en ook de mogelijkheid te onderzoeken om samen te werken met andere gemeenten. Een amendement dat tevens volledig in lijn was met het coalitieakkoord. Opvallend was de steun van de grootste coalitiepartij OPZ, maar een schorsing was nodig om de coalitiepartijen weer achter het voorstel van het college te scharen. Geen transparant bestuur, maar een wethouder die de achterkamertjes gebruikt om zijn voorstel er door te drukken.

Wij zijn van mening dat we niet zelfstandig kunnen blijven door te kiezen voor samenwerking met één (grotere) gemeente. De gemeente wordt te afhankelijk van de gemeente Haarlem en kan niet meer terug wanneer het niet goed gaat. En dat betekent maar één ding: fusie.

Het verboden woord naar de mening van de burgemeester. Het was in 2013 D66 bij monde van fractievoorzitter Ruud Sandbergen, toen nog in de oppositie, het beeld schetste van een fusie met Haarlem.

D66 is tegen een fusie met Haarlem. Ik heb u in mijn brief van 30 september uitgelegd waarom. Kortgeleden sprak ik met een wethouder van Bloemendaal. Uit dat gesprek bleek mij dat er vraagtekens gezet kunnen worden of Zandvoort wel voldoende een samenwerking met de andere gemeenten (Bloemendaal en Heemstede) heeft gewild, waardoor Zandvoort met die veeleisende houding op voorhand daar de deur heeft gesloten.

Hoe geloofwaardig ben je dan om voor een voorstel te stemmen dat de kans hierop vergroot? En tegen een aanvullend onderzoek stemt voor samenwerking met andere gemeenten, dat dit verkleint? Ook het verhaal van wethouder Kuipers wordt steeds ongeloofwaardiger. Hij beweert in de krant dat de tekst in het coalitieakkoord alleen bedoeld is om zelfstandig als gemeente te blijven. Hieronder de tekst uit het coalitieakkoord oordeelt u zelf:

Om zelfstandigheid te kunnen waarborgen dient samenwerking met andere gemeenten vanuit oogpunt …

Het is duidelijk dat de coalitie tegen haar eigen coalitieakkoord stemde. Een fusie van Zandvoort met Haarlem komt steeds dichterbij.