Dagelijks archief: 22 februari 2011

Second opinion

Vanavond zal ik een verzoek doen om de voortgang van het project LDC op de agenda te plaatsen.

Dit naar aanleiding van een artikel in Haarlems Dagblad waarin het college en AM verschillen van mening over het wel of niet realiseren van woningen met een ’70 procent regel’. In de commissievergadering zal het college in alle waarschijnlijkheid nogmaals bevestigen, dat AM een bouwplicht heeft en zij de plicht hebben om woningen te realiseren voor een bepaalde datum.

Dit zal mij niet gerust stellen, en ik denk dat de gemeenteraad er goed aan doet om een second opinion te vragen. Mijn voorstel zal zijn om een bouwrecht deskundige in te huren die in opdracht van de gemeenteraad een advies geeft over de contractuele verplichtingen, die het college is aangegaan met de projectontwikkelaar.

Dit advies kan in mijn beleving binnen zes weken worden geschreven, zodat het project bij een gunstige uitkomst voor de gemeente niet te veel vertraging oploopt. Bij een negatieve uitkomst kan er een afweging worden gemaakt of de gemeenteraad wil starten met de bouw van de parkeergarage.

Het initiatief raadsvoorstel kunt u hieronder lezen:

Onderwerp: Second opinion voortgang project Louis Davids Carré

Portefeuillehouder Wethouder W.W.S.Tates

Korte inhoud:

Over de bouwplicht van de projectontwikkelaar om boven de garage in het project Louis Davidscarré woningen te bouwen bestaat onduidelijkheid. Onzeker is wat gebouwd gaat worden en wanneer. Een onafhankelijk advies over de inhoud van de bouwplicht en de voortgang van het project Louis Davidscarré wordt gewenst.

Historische en bestuurlijke context:

Met een projectontwikkelaar is in 2008 een overeenkomst aangegaan om onder meer woningen en een parkeergarage te bouwen in het Louis Davidscarré. Het eerste deel van dit project wordt nu opgeleverd. De start van de volgende bouwfase is gepland op 1 april 2011.

Uit het artikel “Spannende fase voor LDC” in het Haarlems Dagblad van 19 februari 2011 is volgens de projectontwikkelaar de bouw van de woningen afhankelijk van de 70 procent regel. Dit houdt in dat het bouwen van de woningen pas start als 70 % van de woningen verkocht is. Volgens het college heeft de projectontwikkelaar een bouwplicht en is de projectontwikkelaar verplicht de woningen te bouwen zoals overeengekomen. Over de interpretatie van wat een bouwplicht precies inhoudt, kan verschil van mening bestaan, zo blijkt uit juridische publicaties.

In tijden van economische crisis heeft een projectontwikkelaar goede redenen om te wachten met de bouw van woningen, omdat de afzetmarkt voor woningen is verkleind. Ook de Zandvoortse woningmarkt is mogelijk verslechterd. Verwacht wordt dat de hypotheekrentes de komende tijd zullen stijgen. Er bestaat dus een reële kans dat de door de projectontwikkelaar te bouwen woningen niet worden verkocht. Als de projectontwikkelaar onvoldoende financiële middelen heeft om de woningen voor te financieren, kan dat negatieve gevolgen hebben voor het project Louis Davidscarré. Mogelijk kan een heroverweging tussen gemeente en de projectontwikkelaar plaatsvinden over het te realiseren soort en aantal woningen.

De verhuur van de parkeerplaatsen in de parkeergarage is afhankelijk van de te realiseren woningen het Louis Davidscarré. Het niet of later realiseren van de woningen heeft gevolgen voor de parkeerexploitatie van de parkeergarage. De financiële gevolgen hiervan zijn op dit moment niet inzichtelijk.

Wat willen wij bereiken?

Duidelijkheid over de interpretatie van de bouwplicht van de projectontwikkelaar om in het Louis Davidscarré woningen boven de parkeergarage te bouwen. Helderheid over de voortgang van het project Louis Davidscarré.

In de begroting staan in de risicoparagraaf als risico’s vermeld de “samenwerking met derden inzake ruimtelijke projecten’ en de ‘onzekerheid saldo grondexploitaties strategische grote projecten’.

Risico’s als deze hebben grote invloed op de gehele gemeentebegroting en daarom is het noodzakelijk deze inzichtelijk te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een onafhankelijk bouw(recht)adviseur inschakelen, die de gemeenteraad kan adviseren over de bouwplicht die de projectontwikkelaar heeft om in het Louis Davidscarré woningen te bouwen boven de parkeergarage en die kan rapporteren over de risico’s van dit project (een ‘second opinion’). De uitkomsten van het onafhankelijk advies gebruiken om zo nodig een raadsbesluit te nemen over het project Louis Davidscarré. Totdat het advies is besproken is het niet gewenst te starten met de bouw van de parkeergarage.

Wat mag het kosten?

De kosten voor een onafhankelijk bouw(recht)adviseur. Geschat wordt dat deze kosten maximaal € 25.000 zal kosten (zie hieronder).

Wanneer is het klaar?

Het exacte tijdstip is niet aan te gegeven. Na een positief raadsbesluit moet een onafhankelijk adviseur worden ingeschakeld. Vervolgens dient het advies te worden geschreven. Ingeschat wordt dat dit traject 3 tot 4 weken zal duren.

Wie is de verantwoordelijke?

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project Louis Davidscarré. De raad is verantwoordelijk voor de kaderstelling en het beschikbaar stellen van de financiële middelen.
De opdracht tot het advies gaat uit van de raad, aan wie het advies zal worden uitgebracht.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

De raad ontvangt het advies en zal worden tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang.

Communicatie

Via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen.

Voorstel:

Op grond van het voorgaande stelt ondergetekende raad voor om:

1. Een onafhankelijk adviseur in te schakelen, die de gemeenteraad kan adviseren over de bouwplicht die de projectontwikkelaar heeft om woningen te bouwen boven de garage en over de voortgang en de risico’s van het project Louis Davidscarré.

2. De kosten (€ 25.000) van het onafhankelijk advies te dekken uit de algemene reserve en later zo mogelijk onder te brengen in de grondexploitatie van het Louis Davidscarré.

Raadslid J. Kramer
VVD