Maandelijks archief: december 2010

Cadeautje

Dekey De gemeente heeft De Key toestemming gegeven om 17 van de 48 appartementen in het LDC te verhuren in het vrije segment. Een huur van boven de 647 euro. Waarschijnlijk met de bedoeling om een categorie huurders, die door nieuwe regels van de Europese Commissie tussen wal en schip vallen. Het betreft huurders met een inkomen van 33.000 en 50000 bruto, die net te weinig verdienen om een hypotheek te krijgen voor een woning. En teveel verdienen om een sociale huurwoning te huren (boven de 33.000 euro grens).

Maar nu De Key meer huur voor deze 17 appartementen kan vragen, ben ik benieuwd of gemeente dit ook heeft doorberekend in de grondwaarde aan De Key. Een woning in de sociale huursector heeft namelijk een veel lagere grondprijs dan een marktwaardewoning.

Hieronder de brief aan het college:

Geacht college,

Uit  uw besluitenlijst van week 48 blijkt dat u heeft ingestemd met een verzoek van woonstichting De Key om 17 appartementen boven de Brede school  LDC aan te bieden in het geliberaliseerde segment, en daarmee af te wijken van afspraken in de samenwerkingsovereenkomst 2007.

Hiermee geeft u De Key toestemming om een huur van boven de 647 euro (huurtoeslaggrens) te vragen.

- In hoeverre is het college hiertoe bevoegd, gelet op de door de raad vastgestelde kaderstukken Masterplan LDC (incl. woningbouwprogramma en realisatievoorwaarden) en de door de raad vastgestelde grondexploitatie LDC? 

Uit uw goedkeuring maak ik op dat u instemt met de suggestie van De Key dat dit beter is om de middeninkomens te bedienen. Dit heeft te maken hebben met de Europese Commissie (EC), die met een beschikking komt over staatssteun aan woningcorporaties. Waardoor voortaan 90 procent van alle vrijkomende sociale huurwoningen (huurprijs tot 647 euro per maand) wordt toegewezen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot 33.000 euro.

- Is uw goedkeuring mede om die reden gegeven?

- Heeft er een grondwaardecorrectie plaatsgevonden? De grondwaarde van een sociale huurwoning heeft een veel lager niveau dan een markthuurwoning.

- Heeft De Key het recht om op termijn de woningen uit te ponden?

- Zijn er grenzen gesteld aan de huurhoogte in de geliberaliseerde sector, of is De Key vrij de huur marktconform vast te stellen?

- In hoeverre is er sprake van concurrentievervalsing bij toekomstige ontwikkelingen op en rondom het LDC?

Het onrendabele deel dat was voorzien voor de sociale huurwoningen,  voorzichtig geraamd op ca. 70.000 euro per woning,  zal vrijvallen en worden toegevoegd aan het jaarresultaat van De Key.

- Klopt deze berekening?

- In hoeverre is deze wijziging in overeenstemming met de Zandvoortse  volkshuisvestelijke doelstellingen?

- Is het niet zo dat wij graag ouderen en jongeren van woonruimte in het centrum willen voorzien?

- Wordt deze beleidswens nu geweld aangedaan?

Uit onderzoek dat het RIGO heeft uitgevoerd in opdracht van de Woonbond en Aedes vereniging van woningcorporaties, blijkt dat de nieuwe toewijzingsregels ertoe leiden dat een grote groep middeninkomens (meer dan 650.000 huishoudens!) tussen wal en schip terecht komt. Zij komen namelijk niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, terwijl hun inkomen in grote delen van Nederland ontoereikend is voor een koopwoning.

Juist in een dorp als Zandvoort waar nieuwbouw schaars is moet u deze mensen ook een wooncarrière gunnen. Maar de vraag is:

- Zijn de appartementen in het  LDC wel toegespitst op de wensen van de middeninkomens?

Gezien het gemiddelde besteedbaar inkomen van onze burgers zijn er nog voldoende mensen die je kan blij maken met een sociale huurwoning.

Met vriendelijke groet,

Jerry Kramer