Eureka

Parkeren_2De werkgroep parkeren heeft in een constructief overleg met de portefeuillehouder parkeren (Wilfred Tates) afgesproken met de visie op het parkeren van de werkgroep verder te gaan. De werkgroep parkeren met Cees van Deursen (GroenLinks), Dick Suttorp (Ouderenpartij), Gijs de Roode (CDA) en ondergetekende willen nu in zetten op het verdere proces om tot een nieuw parkeerplan te komen.

Een parkeerplan dat meer aansluit bij de wensen uit de raad. In de aankomende raadsvergadering (dinsdagavond) zal de visie van de werkgroep op de agenda staan. Nu ook het college achter het proces staat om te komen tot wellicht een beter parkeerplan kan het wat mij betreft een hamerstuk worden! De commissie was al voor, nu ook het college, wat wel een zware opgave was. De discussie in commissie liep nog al stroef, maar na wat overleg lijkt iedereen te kunnen leven met de nieuwe visie.

Een mooi resultaat als de raad hier aanstaande dinsdag mee in zal stemmen. Toch weer een puntje gescoord om mijn 5 punten van 4 jaar geleden. Stem op mij!

De visie van de werkgroep vindt u hieronder…

Korte inhoud:

De gemeenteraad van Zandvoort heeft gevraagd om een integraal parkeerbeleid. Het college heeft een parkeerplan 2009 voorgesteld. Dit plan voldeed echter niet aan de verwachtingen van de gemeenteraad.
Op initiatief van de raad is een werkgroep geformeerd om in klein verband de problematiek te bespreken en een opdracht te formuleren om te komen tot een integraal parkeerbeleid.

Historische en bestuurlijke context:
Op 27 november 2007 is de beleidsnota Integrale visie parkeerbeleid Zandvoort besproken in de commissie Raadszaken. De meerderheid van de commissie vond de integrale parkeervisie onvoldoende rijp voor bespreking in de raad en de commissie heeft de portefeuillehouder opdracht gegeven het voorstel terug te nemen.
Op 24 maart 2009 heeft de raad het Parkeerplan 2009: Uitgangspuntennotitie en Plan van Aanpak vastgesteld.
Op basis van bovenstaande heeft het college het Parkeerplan 2009 opgesteld en voorgelegd aan de raad. Op 4 november 2009 heeft de commissie Projecten & Thema’s het parkeerplan 2009 besproken en geadviseerd dat het niet voldoet aan de verwachtingen van de raad.
In de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2009 is een amendement aangenomen met de volgende strekking:
De parkeertarieven voor als nog te bevriezen op het huidige niveau en het parkeerplan 2009 zo snel mogelijk aan te passen waarbij de volgende overwegingen worden meegenomen:
o betaalbare en concurrerende tarieven
o één systeem voor geheel Zandvoort
o voldoende bewegingsvrijheid voor de inwoners en toerist.
o Integrale dekking te vinden voor parkeergarage LDC 1 en 2

In het huidige parkeerbeleid worden door de raad een aantal problemen gesignaleerd.
De door de raad ingestelde werkgroep parkeren heeft de problematiek besproken en een opdracht geformuleerd om te komen tot een integraal parkeerbeleid. Zie bijlage 1.
Dit is besproken in de commissie Projecten & Thema’s op 14 januari 2010. Naar aanleiding van deze bespreking hebben de werkgroep parkeren en de portefeuillehouder overlegd op 20 januari 2010. Dit leidde tot een wijziging van het initiatiefvoorstel, zoals verwoord in versie 2.

Wat willen wij bereiken?
Het vaststellen van een integraal parkeerbeleid voor de gemeente Zandvoort. Hierin zullen de in bijlage 1 genoemde punten moeten zijn verwerkt.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het college opdracht geven om een integraal parkeerbeleid voor te stellen aan de raad overeenkomstig de projectopdracht van de werkgroep parkeren overeenkomstig bijlagen 1 en 2.

Wat mag het kosten?
Uitvoering van het gemeentelijke parkeerbeleid dient sluitend en minimaal kostendekkend te zijn. De kostendekkendheid van het parkeerbeleid behelst alle aspecten van het parkeren inclusief handhaving en een jaarlijkse afdracht van tenminste (geïndexeerd) € 1,13 miljoen aan de algemene middelen.
Alle vergunningen moeten in beginsel kostendekkend zijn. Hierbij wordt naast de kosten van de daadwerkelijke vergunningverlening ook rekening gehouden met mogelijke derving van parkeerinkomsten door het parkeren van vergunninghouders.

Bij de begroting 2009 zijn twee kredieten voor uitbreiding van het parkeerbeleid opgevoerd. Het betrof de uitbreiding met regulering in Park Duijnwijk € 220.000 en projectorganisatie en aanschaf van parkeerautomaten (centrum) € 310.200. Ook was in het investeringsprogramma een bedrag van € 80.000 opgenomen voor uitvoering van het vastgestelde parkeerbeleid. Door het ontbreken van een vastgesteld beleidsplan over parkeren zijn de middelen groot € 610.200 niet besteed.
In de Begrotingsrapportage 2009-1 is dit bedrag verrekend met de egalisatiereserve parkeren.

Voor uitvoering van de projectopdracht door het college zal de raad € 40.000 beschikbaar moeten stellen ten laste van de egalisatiereserve parkeren.

Wanneer is het klaar?
De werkgroep stelt de volgende fasering van de projectopdracht voor:
1. januari 2010 bespreking commissie opdracht
2. januari 2010 raadsbesluit opdracht
3. april 2010 tussenrapportage
4. mei 2010 bespreking tussenrapportage commissie en raad mei
5. september 2010 eindrapportage + inspraak
6. november 2010 bespreking eindrapportage in commissie en raad
7. 1 januari 2011 invoering integraal parkeerbeleid
(N.B. De tussenrapportage in april 2010 is onder voorbehoud van een nieuw gevormd college.)

Wie is de verantwoordelijke?
Het college voor het uitvoeren van de projectopdracht, resulterend in een voorstel aan de raad.
De raad voor het vaststellen van een parkeerbeleidsplan.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De werkgroep stelt voor dat de raad tussentijds door het college wordt geïnformeerd over de voortgang van de projectopdracht. Zie hierboven voor de voorgestelde fasering.

Communicatie
De tussenrapportage zal worden besproken in de commissie- en raadsvergadering in mei 2010.
Als de raad akkoord gaat, zal op basis hiervan door het college een eindrapportage worden opgesteld, dat de inspraak in zal gaan. De eindrapportage inclusief de verwerking van de resultaten van de inspraak zal worden besproken in de commissie- en raadsvergadering in november 2010.

Voorstel:

1. Het college de opdracht te verstrekken om een integraal parkeerbeleid voor te stellen aan de raad overeenkomstig de projectopdracht van de werkgroep parkeren.

2. Voor het genoemde onder 1 € 40.000 beschikbaar te stellen en dit te financieren uit de egalisatiereserve parkeren.

3. Indien op basis van eerdere besluitvorming over de besteding en het minimum ervan de egalisatiereserve parkeren niet toereikend is, zal het ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

4. Geen investeringen te doen op basis van het oude –niet vastgestelde- parkeerplan, zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van parkeermeters.

5. De volgende uitgangspunten te hanteren voor het parkeerbeleid:
1. Het parkeerbeleid van de gemeente Zandvoort heeft een faciliterend karakter.
2. Er dient één systeem voor geheel Zandvoort te komen.
3. Er dient voldoende bewegingsvrijheid voor de inwoners en toerist te zijn.
4. Parkeerbeleid staat niet op zichzelf: het parkeerbeleid dient ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling in Zandvoort.
5. Het parkeerbeleid dient voor alle doelgroepen een zo optimaal mogelijke parkeersituatie te creëren, waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare parkeercapaciteit.
6. De parkeercapaciteit in Zandvoort dient minimaal in stand te worden gehouden. De gemeente Zandvoort heeft zich tot taak gesteld om daar waar dat mogelijk is uitbreiding te realiseren.
7. Uitvoering van het gemeentelijke parkeerbeleid dient sluitend en minimaal kostendekkend te zijn. De kostendekkendheid van het parkeerbeleid behelst alle aspecten van het parkeren inclusief handhaving en een jaarlijkse afdracht van tenminste (geïndexeerd) € 1,13 miljoen aan de algemene middelen.
8. Alle vergunningen moeten in beginsel kostendekkend zijn. Hierbij wordt naast de kosten van de daadwerkelijke vergunningverlening ook rekening gehouden met mogelijke derving van parkeerinkomsten door het parkeren van vergunninghouders.
9. Het parkeerbeheersysteem inclusief vergunningverlening en handhaving dient eenduidig en handhaafbaar te zijn.
10. Het Parkeerplan is een dynamisch plan en wordt gemonitord. Indien nodig wordt het plan jaarlijks bijgesteld.
11. De tarieven dienen in stappen geïndexeerd te worden.
12. Dubbelgebruik van parkeerplaatsen wordt gestimuleerd. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk doelgroepen naast elkaar gebruik kunnen maken van parkeerplaatsen en dat exclusief gebruik zoveel mogelijk beperkt wordt.

5. De hiervoor onder 4 genoemde uitgangspunten in de plaats te laten treden van de eerder op 24 februari 2009 door de raad vastgestelde uitgangspunten in het Parkeerplan 2009: Uitgangspuntennotitie en Plan van Aanpak.

Namens de werkgroep Parkeren,

J. Kramer

Bijlage 1 – Projectopdracht Parkeerplan

1 Problemen

In het huidige parkeerbeleid worden door de raad de volgende problemen gesignaleerd:
· Te weinig parkeerplaatsen voor bewoners in het centrum gebied
· Te weinig flexibiliteit voor de inwoners
· Onduidelijke regelgeving (meerdere regimes)

2 Uitgangspunten

De werkgroep Parkeren heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd:
1. Het parkeerbeleid van de gemeente Zandvoort heeft een faciliterend karakter.
2. Er dient één systeem voor geheel Zandvoort te komen.
3. Er dient voldoende bewegingsvrijheid voor de inwoners en toerist te zijn.
4. Parkeerbeleid staat niet op zichzelf: het parkeerbeleid dient ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling in Zandvoort.
5. Het parkeerbeleid dient voor alle doelgroepen een zo optimaal mogelijke parkeersituatie te creëren, waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare parkeercapaciteit.
6. De parkeercapaciteit in Zandvoort dient minimaal in stand te worden gehouden. De gemeente Zandvoort heeft zich tot taak gesteld om daar waar dat mogelijk is uitbreiding te realiseren.
7. Uitvoering van het gemeentelijke parkeerbeleid dient sluitend en minimaal kostendekkend te zijn. De kostendekkendheid van het parkeerbeleid behelst alle aspecten van het parkeren inclusief handhaving en een jaarlijkse afdracht van tenminste (geïndexeerd) € 1,13 miljoen aan de algemene middelen.
8. Alle vergunningen moeten in beginsel kostendekkend zijn. Hierbij wordt naast de kosten van de daadwerkelijke vergunningverlening ook rekening gehouden met mogelijke derving van parkeerinkomsten door het parkeren van vergunninghouders.
9. Het parkeerbeheersysteem inclusief vergunningverlening en handhaving dient eenduidig en handhaafbaar te zijn.
10. Het Parkeerplan is een dynamisch plan en wordt gemonitord. Indien nodig wordt het plan jaarlijks bijgesteld.
11. De tarieven dienen in stappen geïndexeerd te worden.
12. Dubbelgebruik van parkeerplaatsen wordt gestimuleerd. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk doelgroepen naast elkaar gebruik kunnen maken van parkeerplaatsen en dat exclusief gebruik zoveel mogelijk beperkt wordt.

3 Oplossingsrichting

De werkgroep stelt voor om in het beleidsplan Parkeren onderstaande punten nader uit te werken:
3.1 Doelgroepen:
1. Inwoners
2. Verblijfstoerist
3. Dagtoerist
4. Personeel
5. Winkelend publiek
6. Strandhuisjes
7. Gehandicapten
3.2 Systemen:
1. Fiscaal gebied
Betaald parkeren waar geen ontheffingen mogelijk zijn, zoals winkelstraten en boulevards.
2. Inwonersparkeren
Alle inwoners van de gemeente Zandvoort kunnen een vergunning verkrijgen op kenteken. Met deze vergunning mag men overal parkeren met uitzondering van fiscale gebieden.
3. Niet gereguleerde gebieden

Doelgroep Systeem Uitleg:
Inwoners Inwonersparkeren De inwoners van de gemeente Zandvoort kunnen met vergunning overal parkeren met uitzondering van fiscale gebieden.
Verblijfstoerist Fiscaalparkeren Parkeerterreinen, Parkeergarage (abonnementen) en eigen terrein
Dagtoerist / winkelend publiek Fiscaalparkeren Fiscaalgebied, Parkeergarage en parkeertereinen
Personeel Fiscaalparkeren Parkeerterreinen, Parkeergarage (abonnementen) en eigen terrein
Strandhuisjes Fiscaalparkeren Contract
Gehandicapten Gehandicaptenregeling
3.3 Toelichting en uitzonderingen:
· Inwonersparkeren, behalve in de wijken Nieuw-Noord, Duintjesveld en Bentveld. Inwoners van Nieuw Noord en Bentveld komen wel in aanmerking van een inwonersvergunning.
· Alleen in fiscaal gebied (Zeestraat, Hogeweg, Burgemeester Engelbertstraat) kan aan bewoners een ontheffing worden verleend
· Het fiscaal parkeren geldt van 10:00 uur tot 20:00 uur.
· Voor bezoekers, in het gebied inwonersparkeren (kort parkeren), moet een eenvoudig systeem ontwikkeld worden (b.v. kraskaarten systeem).
· Het parkeerbeheer moet in eigen regie van de gemeente worden uitgevoerd. Dit geldt voor zowel het straatparkeren als voor de parkeerplaatsen.
· Geen parkeerfonds instellen.

4 Onderzoeksvragen

1. Hoeveel inwonersvergunningen zullen naar verwachting worden uitgegeven?
2. Wat zijn de personele consequenties van het systeem?
3. Wat zijn de financiële consequenties van de invoering van dit systeem, uitgaande van een parkeertarief van € 1,80 per uur?
4. Kunnen in Oud Noord nog parkeerplaatsen worden gerealiseerd zonder dat dit ten koste gaat van groenvoorzieningen?
5. Wat zijn de voor- en nadelen voor de inwoners die nu onder een BELangen- of PAP-regime vallen en overgaan naar inwonersparkeren?
6. Welke maatregelen moeten worden genomen om van een PAP-regime over te gaan op inwonersparkeren?
7. Moet voor vrachtwagens en campers een apart beleid ontwikkeld worden?
8. Op welke wijze kan de parkeergarage van het LDC kostendekkend gemaakt worden?

2 Reacties op “Eureka

 1. Laten we hopen dat het goed komt.

  Wat heb ik genoten van de vorige discussie over het horecasanctiebeleid. Politiek krijgt door de weblog van Jerry weer een gezicht.

  Ik ben het met Albert Rietveld eens, stem zonder gezeur met voorkeur op Jerry Kramer.

  En Nel, ook jullie radioprogramma op zaterdagmorgen mag er zijn. Als vaste luiteraar geniet ik uiteraard het meest van de gesprekken met de politiek. Vaak veel onkunde, maar dat is niet alleen in Zandvoort aan de orde. Gelukkig hebben wij Tates. Lok hem uit zijn ‘tent’ en Zandvoort zit te smullen aan de radio om te horen hoe goed hij zichzelf vind.

  Nel en Jerry op naar 3 maart.

  P.s.
  Nel, ZFM organiseert toch nog wel een aantal discussieprogramma’s voor 3 maart. Ik ben er graag bij.

  Beiden ga door

 2. Uiteraard gaat de politieke discussie bij Goedemorgen Zandvoort tot aan 3 maart gewoon door. In februari leest de redactie alle verkiezingprogramma’s en daar uit maken we een aantal stellingen. Twee partijen mogen in 3 minuten hun mening op de stelling geven(ze weten de stelling van tevoren niet)! Daarna volgt er nog een discussie met elkaar.Het blijkt dat 3 min. best lang zijn. Je weet dat iedereen welkom is bij de uitzending in hotel Hoogland. Ik zie je misschien een keer?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s