Watertoren?

Watertoren_zandvoortDe griffier heeft naar aanleiding van de vaststelling van het bestemmingsplan Middenboulevard een verslag geschreven over de betekenis van dit plan voor de toekomst van de watertoren. Tevens zijn andere geldende beleidstukken en besluiten opgenomen in het verslag. Ik hoop dat alle actievoerders weer rustig kunnen slapen!

Het amendement heeft in ieder geval geen invloed gehad op een eventuele dreiging van sloop. Het verslag van de griffier leest u door op de link hieronder te klikken.

Informatie over de beschrijving van de watertoren in een aantal gemeentelijke beleidsstukken.

Naar aanleiding van de vaststelling van het bestemmingsplan Middenboulevard is in de raad de vraag gesteld wat dit plan betekent voor de toekomst van de huidige watertoren.
Hieronder wordt op die vraag ingegaan, waarbij ook andere geldende beleidsstukken en besluiten dan het bestemmingsplan worden behandeld.

1. Bestemmingsplan Middenboulevard.

Bepalingen
Volgens het bestemmingsplan Middenboulevard is op de watertoren de bestemming "Centrum" gelegd (artikel 8 van de voorschriften). Dit betekent dat de grond waarop de watertoren staat mag worden gebruikt voor:
detailhandel (alleen op de begane grond);
horeca (alleen op de begane grond, geen discotheek, maar hotel op alle verdiepingen);
wonen;
maatschappelijke doeleinden;
kantoren (in kelder, op begane grond en op eerste verdieping);
wellness (op begane gronden op etages);
parkeren (alleen onder en op begane grond).

(NB Een horecafunctie op de bovenste etage is met deze bestemmingsaanduiding dus niet mogelijk zonder vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 Wet Ruimtelijke Ordening.)

Op de locatie van de watertoren mag volgens het bestemmingsplan niet hoger worden gebouwd dan 47 meter, zoals aangegeven op de plankaart. Hiervan mag alleen worden afgeweken als het college van burgemeester en wethouders vrijstelling verleent, rekening houdend met de bepalingen in artikel 18 van de voorschriften (dat wil zeggen maximaal 4,7 meter hoger). Ook mag met vrijstelling 2 meter breder worden gebouwd aan elke kant ten behoeve van, wat genoemd wordt, ondergeschikte bouwdelen, zoals erkers, balkons, en overhangende etages. 
Om de toren heen is een bebouwingshoogte van maximaal 14 meter op de bestemmingsplankaart aangegeven.

Toelichting naar aanleiding van amendement
In de toelichting, in paragraaf 7.4, wordt vermeld hoe de raad de bebouwing ter plaatste van de watertoren ziet, inclusief de betrokkenheid van de bevolking bij alternatieve invullingen.

Citaat: 
“Door aangenomen amendementen op 8 mei 2007 heeft de raad zich uitgesproken over de toekomstige bebouwingen van de watertoren en omgeving (zogeheten watertorenplein), de pool Badhuisplein en de Palacepool.
Voor de watertoren en omgeving wil de raad dat de omvang van het bouwprogramma een directe samenhang heeft met het kunnen aanleggen van een ondergrondse parkeergarage. Een schaalsprong tussen de kleinschalige bebouwing van de Westerparkbuurt en een aanzienlijk hoger gelegen bouwvlak rondom de watertoren met 4 of meer bouwlagen moet voorkomen worden door een geleidelijke schaalsprong. Dit naar aanleiding van het advies van de hoorcommissie om het pleintje Marisstraat bij de ontwikkeling van de watertoren en omgeving te betrekken. Tenslotte zou de bevolking moeten oordelen over een ontwerp waarbij de economisch en stedenbouwkundig moeilijk inpasbare watertoren door een ander torengebouw met een grotere ‘footprint’ wordt vervangen en een bebouwingsluwere stedenbouwkundige invulling rond de watertoren en omgeving mogelijk wordt.”

Indien dit torengebouw met een grotere “footprint” de maximale hoogte- en breedtegrenzen voor de watertoren en zijn directe omgeving overschrijdt die op de bestemmingsplankaart staan (inclusief vrijstellingsmogelijkheden), zal een artikel 19-procedure WRO moeten worden gevolgd.

Functie bestemmingsplan in relatie met sloop en herbouw
Een bestemmingsplan is niet het instrument om sloop tegen te houden, gesteld dat de eigenaar dit zou willen en mogen. Dit soort ruimtelijke plannen beschrijven de bestemming, de maten en het gebruik van gronden en panden, niet het uiterlijk of het behoud van bestaande bouwwerken. Dit speelt dus niet alleen voor de watertoren, maar feitelijk voor elk ander gebouw. Trouwens, ook zonder bestemmingsplan, dus met het regime van de bouwverordening, geldt hetzelfde: ook dit regime voorkomt eventuele sloop niet.

2. Monumentenbeleid

De watertoren is bij besluit van het college van burgemeester en wethouders op 15 maart 1999 aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Dit betekent dat de Monumentenverordening van toepassing is. Deze verordening bepaalt dat een beschermd gemeentelijk monument (i.c. de watertoren) niet mag worden beschadigd of vernield. Ook mag de watertoren niet zonder vergunning worden afgebroken, verstoord, verplaatst, gewijzigd of op een dusdanige wijze worden gebruikt dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Voor het mogen slopen van de watertoren zal de eigenaar een vergunning moeten aanvragen bij het college. Op zo’n vergunningaanvraag en de beslissing hierop door het college van burgemeester en wethouders zijn de regels van de Monumentenverordening en andere algemene wetgeving van toepassing (zoals de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen, de Algemene Wet Bestuursrecht en de klachtenregeling).

Bepalend voor het mogen slopen is dus niet het bestemmingsplan, maar wel het monumentenbeleid.

3. Welstandsbeleid

De watertoren staat ook beschreven in de Welstandsnota uit 2004, als een “boulevardaccent” in de Middenboulevard.

Citaten uit de Nota Welstandsbeleid:

“Welstandscriteria
Algemeen
• Bij de beoordeling moet tevens worden voldaan aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van de betreffende boulevard.
Plaatsing (bestemmingsplan is maatgevend)
• (Vervangende) Nieuwbouw moet bijdragen aan de leesbaarheid van de structuur van Zandvoort als geheel.
Massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
• (Vervangende) Nieuwbouw moet bijdragen aan de leesbaarheid van de omliggende openbare ruimte(s).
• (Vervangende) Nieuwbouw moet zich in massa en vorm onderscheiden van de omgeving.
Gevelkarakteristiek
• Streven naar een zorgvuldig gevelontwerp.
• Geen toepassing van gesloten gevelwanden op voetgangersniveau.
• Bij (vervangende) nieuwbouw van grootschalige bebouwing streven naar een zelfstandige vormgeving.
• Bij commerciële functies moet in het gevelontwerp ruimte voor reclame worden opgenomen.
Detaillering, kleur en materiaal
• Streven naar een zorgvuldige detaillering en materiaalgebruik met een hoogwaardige uitstraling.
• Toepassing van verwerende materialen is uitsluitend toegestaan indien uitstraling en kwaliteit van hetzelfde hoge niveau blijven.”

Voor de Middenboulevard zal nog een aparte beeldkwaliteitnota opgesteld worden, waarbij deze criteria verder zullen worden uitgewerkt. Deze zullen worden gehanteerd bij de beoordeling van eventuele nieuwbouw.

Overig:

4. Privaatrechtelijke verbintenis met eigenaar.

Bij de verkoop van de watertoren in 2006 heeft de gemeente in een contract met de koper onder meer bepalingen laten opnemen over het behoud van de toren, het beeldbepalende karakter en het openbaar gebruik van de bovenste delen daarvan.

5. Wet voorkeursrecht gemeenten

Op de watertoren is tenslotte een voorkeursrecht gevestigd door de raad op 3 juli 2007. Dit betekent dat de eigenaar de watertoren eerst aan de gemeente moet aanbieden, als hij/zij deze wil verkopen.

HvSt, 14 augustus 2007

Advertenties

2 Reacties op “Watertoren?

  1. Snap nog steeds niet de bedoeling van het indienen van een amendement (8-5-07) als men van tevoren weet dat een gemeentelijk monument niet vervangen (lees gesloopt)mag worden. Het voorkeursrecht is ook een lachertje. Voor welk bedrag zou de projectontwikkelaar de ‘huidige’ watertoren aan de gemeente aanbieden? Beslist niet het belachelijke bedrag wat hij er voor betaald heeft.

  2. Mij is nog steeds niet duidelijk geworden wat de bedoeling is van het voorkeursrecht! Ik heb nooit een notitie gezien (of goedgekeurd) waarin wordt voorgesteld om de watertoren aan te kopen. In de aankomende commissie raadszaken wil ik de wethouder aan de tand voelen, hoe het nu precies zit.

    De bedoeling van het voorkeursrecht is dat een gemeente ook voornemens is iets waar het voorkeursrecht op zit aan te kopen. Iedereen weet dat de aankoop notitie (en geld) van tafel is. Een gemeente mag niet ergens voorkeursrecht op leggen zonder goede onderbouwing. Niet zoals ik denk dat de gemeente alleen een sterkere positie wil verwerven, en alleen met de huidige eigenaren wil onderhandelen (ook in het kader van de erfpacht onderhandelingen).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s