Oud Noord

Als Klaas lacht...Het bestemmingsplan Oud Noord ligt deze zomervakantie terinzage, en dat is een uitzondering op de standaard om niet in deze periode plannen tervisie te leggen. Het college ziet er geen kwaad in,want het bestemmingsplan was klaar in juni, dus volgt juli om het plan tervisie te leggen!

De VVD wil van het college weten of men in de toekomst wel rekening houdt met de vakantieperiodes. In mijn beleving wil het college de dans ontspringen, terwijl het hele dorp deze week aan het dansen is!

Lees hieronder mijn schrijven aan het college:

Geacht college,

In uw beantwoording van vragen over de terinzagelegging bestemmingsplan Oud Noord wordt een uitspraak van de heer Tates aangehaald om te rechtvaardigen dat er is afgeweken van een fatsoensnorm om niet in vakantieperiode een bestemmingsplannen terinzage te leggen. Verder stelt u dat het slechts om een ontwerpbestemmingsplan gaat, en dat het voorontwerpbestemmingsplan al terinzage heeft gelegen.

U weet dat zienswijzen op een ontwerpbestemmingsplan gericht zijn aan de raad van de gemeente Zandvoort. Het is dan ook niet voor niets dat drie fracties met verbazing reageerden op het feit dat u besloot een ontwerpbestemmingsplan in de zomervakantie ter visie te leggen. Een voorontwerpbestemmingsplan is een extra (niet verplichte) mogelijkheid voor belanghebbenden om een reactie te geven op het voorliggende plan. In deze fase beslist het college op de reacties. In de ontwerpbestemmingsplan fase, waar we nu over spreken is de raad aan zet!

U heeft wel veel lef om een simpel verzoek van drie fracties met het argument dat het bestemmingsplan in juni gereed is gekomen te pareren. Wel verschuilt u zich vervolgens achter een wens van de raad over de gewenste voortgang van bestemmingsplannen.

Hoe staat het op dit moment met de voortgang van de bestemmingsplannen? En wilt u zo vriendelijk zijn in de toekomst uw planning af te stemmen op de vakantieperiodes, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt op inspraak! Nu weet ik niet of u met het bestemmingsplan Oud Noord voorloopt op de planning, of dat dit bestemmingsplan eerder al ter visie had kunnen liggen. In de voortgang waar ik u om vraag kunt u dit aangeven.

Tevens wil ik met dit schrijven weten of u in de toekomst rekening houdt met het niet terinzagelegging van ontwerpbestemmingsplannen (voor de raad) in de zomervakantie?

Met vriendelijke groet,

Jerry Kramer

Lees ook de brief van het college door op de link hieronder te klikken!

Geachte leden van de raad,

Wij hebben van de heer De Roode, de heer Van Deursen en de heer Paap vragen ontvangen over het al dan niet ter inzage leggen van de parkeervisie en het bestemmingsplan Oud Noord.

De volgende vragen zijn ons gesteld.

1. Waarom heeft u gekozen voor het ter visie leggen van het bestemmingsplan Oud Noord in de zomervakantie?
2. Hoe rijmt u deze beslissing met uitspraken in de raad van 3 juli 2007?
3. Bent u ook van mening dat het ter visie leggen van het bestemmingsplan met minimaal 2 weken verlengd moet worden?
4. Wat is de meest gangbare vakantieperiode voor de inwoners van Zandvoort Oud Noord?
5. Is er wezenlijk verschil tussen het ter visie leggen van een parkeervisie en een bestemmingsplan?

Wij begrijpen de ontstane verwarring nu de heer Tates heeft aangegeven dat de parkeervisie niet in de zomervakantie ter inzage gelegd zal worden, terwijl het bestemmingsplan Oud Noord vanaf 13 juli wel ter inzage ligt. De heer Tates heeft aangegeven dat bestemmingsplannen zo veel mogelijk niet in de zomervakantie ter inzage zullen worden gelegd.

In dit geval gaat het echter niet om een voorontwerpbestemmingsplan, maar om een ontwerpbestemmingsplan. In tegenstelling tot de parkeervisie is de inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan Oud Noord al geweest. Er is reeds een informatie- en inloopavond gehouden en de burgers hebben al zienswijzen kunnen indienen. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend hebben zelfs al schriftelijk bericht gekregen of en op welke wijze hun zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen in het plan. Voor het overige zijn er geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Wij vinden in dit geval dat de zorgvuldigheid naar de burger toe niet in het geding komt.

Wij hebben er uiteraard niet bewust voor gekozen om het ontwerpbestemmingsplan precies in de zomervakantie ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan is in juni gereedgekomen en een verdere vertraging van minimaal zes weken vinden wij –gelet op de door de raad gewenste voortgang van de inhaalslag actualisatie bestemmingsplannen- onwenselijk.

Wij zijn overigens niet van mening dat de termijn van de terinzagelegging met twee weken verlengd zou moeten worden. Het staat een bestuursorgaan namelijk niet vrij om de termijn voor het indienen van een zienswijze te verlengen. Dit heeft de Raad van State bepaald in de uitspraak van 28 april 2004. Wij hebben de uitspraak voor u bijgesloten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zandvoort,

de secretaris, de loco-burgemeester,

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s