Middenboulevard belofte

OndergangDe VVD houdt vast aan de uitgangspunten, dat sloop slechts toegestaan is indien tenminste driekwart van de bewoners, wier woning op de nominatie staat gesloopt te worden, daarmee instemt en de verdere ontwikkeling van het gebied in overleg met de bewoners geschiedt.

Ten minste driekwart van de bewoners is juist tegen deze college plannen! Het overleg moet nog altijd plaatsvinden.

In het algemeen, dus ook voor de Middenboulevard, dient het te ontwikkelen bestemmingsplan economisch uitvoerbaar te zijn. Een financiële basistoets is noodzakelijk, voorafgaand aan het in procedure brengen van het bestemmingsplan.

Het college heeft pas op 3 mei de financiële basistoets kunnen presenteren. Veel te laat, en niet te controleren!

Voor woongebouwen op in erfpacht uitgegeven grond in het Middenboulevardgebied dient op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid aan de betrokkenen te worden gegeven op welke wijze met de erfpacht situatie zal worden omgegaan.

Alle gesprekken zijn door het college uitgesteld. Bewoners weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn!

De VVD zal hier niet instemmen met het volbouwen van pleinen en open ruimtes. De hoogte van de gebouwen in het te ontwikkelen bestemmingsplan zal beperkt dienen te blijven. Een soort Schalkwijk aan Zee is het laatste wat de VVD wil.

Met het RFV wil het college verdichting en verhoging op de polen. Het wordt een extra verstedelijkte massa!

De VVD wil ruimte bieden aan burgerinitiatieven voor her ontwikkeling van eigen gebouwen.

Het college wil de regie-rol behouden. Voor burgerinitiatieven is geen ruimte door alle uitwerkingsbevoegdheden!

De VVD is er niet van overtuigd dat het bouwen van nieuwe woningen aan de Middenboulevard een toeristische impuls zal zijn. Het verantwoord ontwikkelen van de zgn. "polen" zou dat in zekere mate wel kunnen zijn.

Het college wil juist meer woningen op de polen om uit de kosten te komen. Er is geen sprake meer van een toeristische invulling!

De VVD blijft voorstander van het ontwikkelen van de beide "polen" en het op welstand brengen van het middengebied. De stedenbouwkundige ontwikkeling, die bedoeld is om toeristische ontwikkeling te genereren, kan pas overwogen worden als de serieus geïnteresseerde investeerders en exploitanten bekend zijn.

Bent u al benaderd?

Tekst uit het VVD Zandvoort verkiezingprogramma 2006-2010. In cursief mijn commentaar over het behaalde resultaat. Toch vraagt het college voor het bestemmingsplan te stemmen… De raad heeft het laatste woord!

Advertenties

2 Reacties op “Middenboulevard belofte

 1. Als ik jouw cursief gedrukte tekst lees dan vraag ik me af of jij ,binnen de VVD, de enige bent die zich aan de verkiezingsbelofte houdt? Geen Schalkwijk maar zeker ook geen Benidorm aan zee stond er ergens in het VVD program! Veel wijsheid op 8 mei.

 2. Cor Draijer

  Ik wil even reageren op het fenomeen erfpacht en waarvoor dit is ingesteld. Onderstaand verhaal na de stippellijn heb ik natuurlijk niet zelf bedacht; het komt van de website van een andere gemeente en ik vond dit zo interessant dat ik het even wil vermelden hier. Kijk, over de Middenboulevard zijn we met zijn alleen nogal verdeeld en het leidt ontzettend af van het andere werk wat maar blijft liggen. Als ik kijk naar andere plaatsen in Nederland en in het buitenland, dan zie je bijvoorbeeld dat door karakteristieke plaatselijke bebouwing er naast het oude centrum vaak een tweede, nieuw centrum wordt gebouwd. Mensen die van het oude houden, kunnen in het historische gedeelte blijven en bezoekers die dit niet uitmaakt, kunnen naar een nieuw centrum van die plaats gaan. Vol met nieuwbouw en vermaaks-centra. Nu wil ik niet zeggen dat we de duinen moeten volbouwen maar door de beperkingen die er nu zijn mbt bebouwing aan de kust hier in Zandvoort, zijn we gedwongen om op steeds kleinere oppervlakten in Zandvoort te gaan bouwen en dus gaan we omhoog met de bebouwing. Gek hé, of eigenlijk niet natuurlijk. We hadden allang in zuidelijke richting kunnen uitbreiden als er niet van die beperkingen waren; een aansluiting op de A4 of de A9 is zeer wenselijk maar blijkbaar kan nog steeds een minderheid het bepalen hoe de meerderheid moeten leven en dat vindt ik bijzonder zorgelijk. Maar goed, we dwalen af. Het erfpacht-verhaal staat hieronder:
  ——————————————–
  Erfpacht als sturingsinstrument

  De gemeente kan op verschillende manieren ruimtelijke ontwikkelingen sturen:

  met gebruikmaking van het publiekrecht (Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet e.d.)
  met gebruikmaking van het privaatrecht, door het stellen van voorwaarden bij verhuur, erfpacht, opstalrecht, erfdienstbaarheden etc., voor zover dit de publiekrechtelijke regelingen niet op ontoelaatbare wijze doorkruist.

  Voor uitgifte in erfpacht wordt in het algemeen gekozen als het gaat om grond waarop gebouwd gaat worden. Erfpacht is een zgn. zakelijk recht, dat – evenals eigendom – als onderpand kan dienen bij het verkrijgen van financiering bij een bank. Andere vormen van uitgifte, bijv. in de vorm van verhuur, bieden deze mogelijkheid niet.

  Erfpacht biedt meer sturingsmogelijkheden dan eigendom. Hoewel de gemeente bij de uitgifte in eigendom ook kan sturen – o.m. door het toepassen van kettingbedingen en boetebepalingen – zijn de mogelijkheden beperkter, doordat dergelijke bedingen eenvoudiger kunnen worden doorbroken.

  Onderwerpen die (het gebruik van) de onroerende zaak direct raken en die als erfpacht gerelateerd kunnen worden beschouwd, zijn:
  – gebruik en bestemming

  – bouwplicht

  – bouwvolume

  – duur

  – beëindiging

  – gevolgen van beëindiging erfpacht

  – wel/geen toestemming bij overdracht

  – milieubescherming

  Deze onderwerpen kunnen –als onderdeel van de erfpacht- zakelijke (goederenrechtelijke) werking verkrijgen. Dat betekent dat opvolgende verkrijgers eraan gebonden zijn.

  In verband met de wens om erfpacht in bepaalde gevallen te handhaven om redenen van sturing is in het raadsbesluit van 29 september 1994 bepaald dat het vrije keuzerecht voor erfpacht of eigendom niet geldt in die gevallen waarbij naar het oordeel van de gemeente sprake is van de criteria “ligging in gevoelig gebied” of “bijzondere beheersbepalingen vereist”. In die gevallen wordt ook een verzoek om omzetting naar eigendom afgewezen.

  In de praktijk blijkt dat de behoefte aan sturing zich vooral voordoet bij bedrijven en minder bij kantoren of woningen. Bij een particuliere woonbestemming of kantoorbestemming is uitgifte in eigendom publiekrechtelijk goed in te kaderen. Wel kan het wenselijk zijn bij woningen of kantoren via erfpacht aanvullende voorwaarden op te leggen wanneer een bijzondere gebruikersgroep wordt beoogd (o.m. woningcorporaties).

  Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld bij bedrijven het uitgangspunt te hanteren: erfpacht, tenzij een bedrijf niet in een gevoelig gebied ligt en er geen bijzondere beheersbepalingen vereist zijn.

  Bij woningen en kantoren wordt voorgesteld uitgifte in eigendom als uitgangspunt te hanteren, tenzij sprake is van een gevoelige ligging of bijzondere beheersbepalingen vereist zijn.

  Criteria waaraan nieuwe uitgiften in erfpacht zullen worden getoetst zijn, nader geconcretiseerd, onder meer:

  – onroerende zaken welke zijn gelegen in gebieden met een ongewisse toekomstige bestemming.

  – bijzondere voor de gemeente van belang zijnde onroerende zaken met een sociaal maatschappelijke bestemming/non profitsector.

  – monumenten.

  – (“laagwaardige’) bedrijventerreinen met een niet kostendekkende exploitatie. Uitgiften voor doeleinden waarvoor in beginsel een lagere vergoeding moet worden gehanteerd dan op basis van de werkelijke waarde van de grond.

  – daar waar dit politiek en of maatschappelijk gewenst is en waar bijzondere bebouwing of beheersbepalingen zwaar wegen.

  Een ander sturingsmechanisme is het – waar nodig – beperken van de duur van de erfpacht. In de huidige praktijk wordt uitgegaan van eeuwigdurende erfpacht. Dit is ook zo geregeld in de AE 1993. De voor- en nadelen van tijdelijke respectievelijk eeuwigdurende erfpacht zouden beter tegen elkaar moeten worden afgewogen. Uitgifte in eeuwigdurende erfpacht behoeft geen automatisme te zijn. De duur waarvoor het recht van erfpacht geldt is in beginsel afhankelijk van de bestemming en de financieringsmogelijkheden van de verkrijger. De vigerende erfpachtbepalingen AE 1993 dienen mede aan de hand van vorenstaande te worden herzien.

  Bij het bevorderen van omzetting naar eigendom dienen erfpachten aan een kritische beschouwing te worden onderworpen door per erfpacht te bepalen of daarop genoemde criteria “ligging in gevoelig gebied” of “bijzondere beheersbepalingen vereist” van toepassing zijn.

  Besluitvormingsprocedure en bekendmaking

  Op grond van artikel 160, lid 1, onderdeel e, van de Gemeentewet zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten en deze te verrichten. In de onderhavige nota is vastgelegd op welke wijze burgemeester en wethouders invulling geven aan hun bevoegdheid om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen, tot welke categorie erfpachtcontracten behoren.

  Ingevolge artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet geven burgemeester en wethouders de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. Met het oog op deze bepaling wordt voorgesteld de onderhavige nota op de daarvoor gebruikelijke wijze voor te leggen aan de Raad.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s