Aankopen middenboulevard

MiddenboulevardHet college van B&W heeft gereageerd op de brief over het strategisch aankopen. In reactie op de brief wil ik in de raadsvergadering meer duidelijkheid hebben. Ik ben pertinent tegen het aankopen van appartementen, die niet op de nominatie staan te worden gesloopt. De gemeente Zandvoort stelt zich op als een speculant en het lijkt mij nooit de bedoeling om met geld van de gemeenschap aankopen te doen zonder een duidelijk doel te hebben.

Wat moet de gemeente in vredesnaam met dat appartement aan het van Fenemaplein. Dit valt niet uit te leggen aan de inwoners van Zandvoort.

Ik ben hier TEGEN!

De brief van het college:

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de vragen, gesteld in de commissievergadering van 19 oktober j.l. over het (strategisch)aankoopbeleid in het Middenboulevardgebied delen wij u het volgende mede.

In de raadsvergadering van 27 juni heeft u onder meer besloten: ‘Het college op te dragen te voorzien in de opvang van, naar het oordeel van het college, schrijnende gevallen en de kosten daarvan onder te brengen in het Garantieplan’.
Ter effectuering van deze opdracht is het traject gestart om de panden van de reeds bekende ‘voorrangssituaties’ (negen stuks) strategisch aan te kopen. Het betreft panden op het Badhuisplein (2), panden aan het De Favaugeplein zeezijde (4) en panden in het Palacegebouw (3).
Van deze negen panden zijn er reeds 6 in eigendom aan ons overgedragen. Eén overdracht zal begin december plaatsvinden, een in oktober 2007, en met één eigenaar is nog niet tot overeenstemming gekomen over de aankoopprijs. Zowel de kosten van verwerving als de beheerskosten zullen worden ondergebracht in de grondexploitatie van de Middenboulevard.

Nog voor de start van het aankooptraject, meldde zich één eigenaar van een pand dat niet voor sloop benodigd is, namelijk de Burg. van Fenemaflat. Ondanks dat het pand niet nodig is voor de plannen hebben wij gemeend voor dit geval een eenmalige uitzondering te maken en het traject tot verwerving met deze eigenaar te starten, onder expliciete vermelding dat verwerving niet voortkomt uit de bepalingen in het Garantieplan.
Op dit moment is het pand nog niet aangekocht. De eigenaren twijfelen over verkoop gezien de onzekerheid over de gewenste (aanleun)woning elders in Zandvoort.

Wat betreft de financiële risico’s van aankoop merken wij op dat deze naar onze verwachting worden beperkt. De aankoopwaarden van de panden is gebaseerd op de WOZ waarde die gold op 1 januari 2005. De verwachting is dat, mocht het zich voordoen dat de panden door ons verkocht moeten worden, de verkoopprijs de kosten van aankoop zal compenseren.

Het aspect dat nog nader wordt onderzocht is het tijdelijk verhuren van de panden en het uit handen geven van het beheer. Na besluitvorming over de plannen in het Middenboulevard zullen wij ons daarover, in overleg met de betreffende Verenigingen van Eigenaren, beraden. Tot aan de besluitvorming staan de panden derhalve leeg alhoewel dit geen gewenste situatie is voor de langere termijn ook niet voor de overige bewoners in de complexen. Echter, wij wilden niet vooruitlopen op besluitvorming door uw raad over de Middenboulevard en hebben derhalve geen onmiddellijke actie hierin ondernomen.

Het ligt in onze bedoeling om door te gaan met de aankoop van panden, die gesloopt zullen gaan worden. Zoals panden op het Badhuisplein en panden in het Palacecomplex (zijvleugels).
Ten aanzien van de strategische aankopen elders in het gebied zullen wij een passieve en reactieve houding aannemen. Op dit moment hebben zich reeds 7 eigenaren gemeld (3 Badhuisplein, 2 Favaugeplein zeezijde, 1 bedrijfspand Van Fenemaplein en 1 in de Van Fenemaflat.) In afwachting van de besluitvorming over de Middenboulevard hebben wij een lijst ‘te koop aangeboden panden’ aangelegd.

Door het strategisch (maar passief) aankopen van panden in het gebied zijn we in staat tegemoet te komen aan de bewoners die problemen ondervinden bij het verkopen van hun pand. Strategisch aankopen zal ook, op termijn kunnen leiden tot een bijdrage aan de 75% regeling en minder financiële aanspraak op de bepalingen in het Garantieplan met een direct positief gevolg voor de totale grondexploitatie van het gebied.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zandvoort,

de secretaris, de wnd. burgemeester,

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s