Middenboulevard terugdraaien? (deel 3)

MiddenboulevardHet Ruimtelijk Functioneel Plan (RFP) nu door het college met een ander benaming als Ruimtelijk Functionele Verkenning (RFV) omgedoopte heroverweging RFP beschrijft op een uitvoerige manier hoe het college de heroverweging vorm zal geven. De procedure waar de VVD in de vorige commissie uitvoerig bij stil heeft gestaan is niet naar tevredenheid verlopen. De reactienota van het college van de inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan had een belangrijk instrument moeten zijn voor zowel Raad en belanghebbenden om het college te kunnen controleren om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan bezwaren in het gebied.

De reactienota is nog niet gereed, gezien de tijdsdruk bleek dit voor de organisatie een te zware last te worden. De raadsleden hebben wel alle reacties kunnen inzien met de conclusie van het college. De belanghebbende niet, dit vindt de VVD een kwalijke zaak en wil vragen aan het college uitleg te geven over de gevolgde procedure?

Deze procedure is voor de VVD namelijk niet transparant en zorgvuldig geweest! In een reactie van de Stichting Bewonersbelangen Middenboulevard (SBM) wordt gesproken over een belofte van het college, de VVD heeft hier ook uitdrukkelijk om gevraagd en bij navraag bleek al snel dat het tijdschema voor de reactienota niet simultaan zou lopen met de heroverweging van het RFP.

De VVD beschouwt het vervaardigen van een bestemmingsplan voor het gebied middenboulevard nog altijd als belangrijkste opgave van het college. In de vorige raadsperiode moest de VVD hier continu op aandringen bij de diverse wethouders. Dit college zit in tijdnood, men stelt veel in het werk om voor 14 december een ontwerpbestemmingsplan te vervaardigen! De VVD heeft gemeend in de vorige raadsvergadering in een zekere dwang positie te zitten, en had liever gekozen voor een zorgvuldige behandeling van de gehele procedure om tot een heroverwogen plan middenboulevard te komen.

Dit RFV, wat als basis geldt voor het voorontwerpbestemmingsplan, biedt nog in onvoldoende mate duidelijkheid aan bewoners/eigenaren in het gebied. Tevens vraagt de VVD zich af wat de status van dit document en het vorige RFP is? Ook in het kader van de intentieovereenkomst met Vesteda?

Het college heeft op dit moment voor zichzelf tijd en ruimte gecreëerd. De VVD denkt dat het college zo ook zorgvuldiger te werk kan gaan, maar wil wel van de wethouder weten wat de vervolgstappen zijn om tot een totale heroverweging van het RFP te komen?

De bewoners moeten weten waar ze aan toe zijn, en zekerheid krijgen!

De algemene lijn van het college is duidelijk! Het voorstel om het middenboulevardgebied als één plangebied te beschouwen heeft onze instemming.

Het Watertorenplein niet meer als pool, maar als plandeel beschouwen heeft ook de voorkeur van de VVD. De bouwhoogtes zoals aangegeven in de plankaart van het RFV hebben onze instemming. Men kan duidelijk ervaren dat er rekening wordt gehouden met de omgeving. De VVD wil wel weten wat de kaders zijn waarbinnen men mag bouwen? Wij willen graag dat in het RFV wordt opgenomen wat het percentage bebouwd en onbebouwd oppervlak is?

De watertoren wordt in de plankaart omgeven door een bebouwing van 4 woonlagen. Van de wethouder zou ik willen weten wat de status van deze plannen is?

In het RFV geeft u aan dat de supermarkt Dirk van de Broek op de huidige locatie moet ontwikkelen. De VVD vindt dit jammer en ziet de supermarkt liever op een andere locatie in het dorp terugkomen, het watertorenplein is wellicht goed alternatief voor de Palacegebied pool. De supermarkt heeft zo geen noodwinkel nodig en waarna de locatie aan de Burgemeester Engelbertsstraat vrijkomt als woningbouwlocatie.

Het Badhuisplein wordt in het nieuwe plan een plein met bebouwing aan de boulevard die het plein richting de zee afsluit. De VVD begrijpt dat er veel voordelen aan dit plan zitten alleen zeggen wij de ervaring van een gesloten boulevardfront niet als kwaliteit te zien. Nu is het nu mogelijk vanuit de Kerkstraat de horizon in zee te aanschouwen, deze kwaliteit dient bewaard te blijven.

In het voorstel wilt u dit plangebied meer oprekken in oppervlakte en bouwhoogte, om zo meer bebouwoppervlak te creëren. Zodat op de pool meer gebouwd kan worden en het middengebied te kunnen ontlasten van programma.

Ten eerste wil de VVD weten om welk programma dit gaat? Als dit betekent dat u voorstelt de polen vol te bouwen met woningbouw, wil ik graag van de wethouder weten waar de toeristisch-economische functies worden gesitueerd.

Het opstellen van een programma van eisen lijkt de VVD in deze fase dan ook zeer noodzakelijk. De VVD ziet woningbouw niet als toeristisch-economische invulling van de polen. Tevens in het kader van het toerisme op het strand en pool zelf.

Daarnaast is het een onverkoopbare kaart voor de omgeving i.v.m. planschades.

Het Favaugeplein (FEB gebied) krijgt een uitwerkingsplicht voor de bebouwing aan de randen! Wat wil het college nu precies met deze bebouwing? De VVD heeft altijd voor ogen gehad deze bebouwing positief te bestemmen en het initiatief te laten aan de eigenaren in de diverse Verenigingen van Eigenaren. En als gemeente pas in actie te komen, eventueel de regie te voeren, als de wens bestaat tot sloop. In een amendement heeft de VVD gedwongen sloop in een situatie van 75% / 25% in een uitwerkingsbevoegdheid op laten nemen, wat biedt dit amendement aan de huidige bewoners. Bij navraag blijkt dat men in een bestemmingsplan niet deze verhouding op kan nemen, het is of geen gedwongen sloop of 100% gedwongen sloop. De VVD ziet meer in de geen gedwongen sloop variant en wil de bewoners in dit gebied tegemoet komen.

Ik kan op dit moment nog altijd moeilijk in schatten welke gevolgen een bestemmingsplanwijzing of een conserverend bestemmingsplan hebben voor alle belanghebbenden.

Het parkeerdek op het favaugeplein heeft onze instemming, wel wil de VVD een hogere parkeernorm in het gebied. 1,70 zo als u voorstelt is in onze visie te laag, wij willen naar 1,85 of zelf hoger. Dit betekent uiteindelijk dat men minder kan bouwen in het gebied of naar ander oplossing moet worden gezocht wanneer men geen ondergrondse parkeergelegenheid kan opnemen.

Het duinlandschap kan wat betreft de VVD naar de maan geschoten worden. Als u het al wilt herinterpreteren dan graag in het voorstel opnemen dit met bewoners/eigenaren in overleg te doen.

Het Fenemaplein krijgt kioskachtige bebouwing aan de boulevardzijde. Dit vind de VVD een goed idee, en ziet zosnel mogelijk de eerste kiosken aan de boulevard verschijnen. Wat wordt de invulling van het overige deel van het Fenemaplein?

Het Palacegebied als alternatieve locatie voor het casino met eventueel een hotel heeft onze voorkeur, net zoals de promenade niet door het Palacehotel te laten lopen. Voor de Palace pool geldt net als de Badhuis pool dat woningbouw nooit een uitgangspunt voor de herontwikkeling van de Middenboulevard mag zijn. Zeker gelet op de bouwhoogtes zoals in de plankaart aangegeven. Het kan nooit zo zijn dat men hier woningen wil, en de bewoners in het achterliggende gebied hun uitzicht op zee ontneemt. Daarnaast is het scheppen van meer woongelegenheid aan de directe boulevard vragen om meer klachten en overlast in de directe omgeving van het strand.

De parkeergarage op het stationsplein kan een oplossing bieden aan de parkeernorm in het gebied, maar wij willen ook zeker aandacht voor de parkeerdruk die ook om het stationsgebied kan ontstaan. Tevens zijn er in het verleden studies door particulieren verricht naar de realisatie van een parkeergarage op het stationplein, heeft u inzicht in deze onderzoeken gepleegd?

Ook wil de VVD antwoord op de volgende vragen!

– Hoe gaat u het parkeren oplossen?

– Verandert het aantal woningen in de plannen?

– Waar blijft de Well-ness?

Het garantieplan wil het college buiten werking stellen. De VVD meent dat dit alleen kan wanneer men zekerheid aan de bewoners/eigenaren biedt dat gedwongen sloop komt te vervallen. Dit is ook de belangrijkste eis van de bewoners in het gebied

De VVD wil voorstellen het garantieplan in stand te houden tot er een goed alternatief is voor de belanghebbenden. Bijvoorbeeld een aankoop garantie van de gemeente, wanneer een eigenaar zijn bezit wil verkopen. Graag meer uitleg over het strategisch aankopen!

Ga naar deel 2!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s