Middenboulevard terugdraaien?

Vanavond wordt in de commissie Raadszaken het raadsbesluit over de Middenboulevard van 31 januari 2006 besproken, uitmondend in een voorstel hoe daar mee om te gaan.

In de raadsopdracht staat: Het raadsbesluit van 31 januari 2006 tot ingaan van de tweede fase van het project Middenboulevard wordt herroepen teneinde het raadsbesluit van 9 juni 2005, waarin onder meer het Ruimtelijk Functioneel Plan (RFP) is vastgesteld, in heroverweging te kunnen nemen.

Gelezen het raadsvoorstel dat wordt besproken in de commissie Raadszaken vanavond, blijkt dat de portefeuillehouder, Bierman (OPZ), het raadsvoorstel van 31 januari 2006 opnieuw aangepast wil nemen. Dus niet terugdraaien!

Bierman schrijft: Voortgaan met wat kan en moet, herbezinning waar nodig.

Alleen in de raadsopdracht wordt gesproken over het heroverwegen van het RFP (gelezen de raadsopdracht). Daar wordt in het voorliggende raadsvoorstel aan voorbij gegaan. Het RFP wordt zonder het terugdraaien van het raadsvoorstel in heroverweging genomen. De portefeuillehouder stelt voor een heroverweging voor over het karakter van het stuk (meer verkenning dan plan). Alleen in de intentieovereenkomst met Vesteda staat onder artikel 2: Definities lid 3: Onder "ruimtelijk functioneel plan" wordt verstaan: een stedenbouwkundig, financieel en programmatisch PLAN met als onderwerp en revitalisering van het gebied Midden Boulevard.

<—

Hoezo visie? Afspraken met Vesteda? Draagvlak belanghebbenden? Financiële haalbaarheid bij het deels uitvoeren van het RFP?

Vanavond meer in de commissie Raadszaken!!!

Vervolg:

—>

Wat bedoelt u met verkenning?

De VVD wil vragen naar de mogelijkheden voor het openbreken van het RFP en wil weten welke consequenties het openbreken heeft? In de commissie Raadszaken van 16 januari 2006 heeft commissielid F. Paap gevraagd wat er gebeuren zal als een nieuwe gemeenteraad het besluit over te gaan naar fase 2 terug zal draaien. Hierop is schriftelijk antwoord gevraagd.

Dat antwoord heeft de VVD nooit gekregen, wellicht kunt u meer duidelijkheid geven en de vraag beantwoorden: Wat er zal gebeuren wanneer het besluit om fase 2 in te gaan wordt teruggedraaid?

Doorgaan met de commissievergadering van 16 januari 2005 wil ik opmerken dat door de VVD en de PvdA gevraagd is naar de peildatum van 1 januari 2005 in het garantieplan! De VVD heeft in de raadsvergadering van 31 januari overwogen dat de in het garantieplan opgenomen peildatum van 1 januari 2005 zorgt voor negatieve neveneffecten voor de huidige bewoners en dat deze effecten moeten worden tegen gegaan.

De fractie heeft daarop volgend voorgesteld het raadsvoorstel van 9 juni in die zin te herroepen dat uit paragraaf 1.5 van het garantieplan inzake de geldigheid van het garantieplan de volgende alinea wordt verwijderd: Om speculatie te voorkomen is door de raad besloten, dat de bepalingen van het Garantieplan van toepassing zijn voor eigenaren/gebruikers die per 1 januari 2005 officieel geregistreerd stonden, met dien verstande, dat de aankoopgarantie (par. 2.3.1) voor alle eigenaren van de te slopen onroerende zaken geldt.

De VVD vraagt u te kijken naar dit amendement. Dit volgend op het te nemen besluit onder punt 1 om het garantieplan ter kennisgeving aan te nemen. De peildatum zorgt nog steeds dat eigenaren problemen ondervinden met de verkoop van hun onroerend goed. De VVD wil dat u met een oplossing komt voor deze problemen! Het standpunt van de VVD blijft nog altijd dat de peildatum van 1 januari 2005 geschrapt moet worden, maar eerst graag uw advies.

Onder punt 2 wordt voorgesteld het Ruimtelijk Functioneel Plan in heroverweging te nemen. Ik wil weten of dit al met Vesteda is besproken?

Het RFP is eerder vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juni 2005.

Hoeveel ruimte voor bezinning heeft de gemeente, Vesteda blijft een projectontwikkelaar in het duurdere verhuursegment, bij de ontwikkeling van de polen ligt het accent juist op een toeristische invulling. Wat wordt de rol van Vesteda in de ontwikkeling van de polen. En welke afspraken wilt u maken met Vesteda? Het raadsvoorstel verhult hier namelijk weinig over.

Wel staat in de intentieovereenkomst met Vesteda onder artikel 15: Exclusiviteit
Het is de gemeente vooruitlopend op besluitvorming per fase zoals vermeld in artikel 4 verboden delen van het project dan wel het gehele project te laten ontwikkelen of te laten uitvoeren door derden, die geen partij zijn bij deze overeenkomst.

Graag wil ik weten wat de vervolgstappen zijn om toch deze gebieden te kunnen ontwikkelen zonder Vesteda.

Tevens wordt voorgesteld deels uitvoering te willen geven aan het RFP onder punt 7. Wat betekent dit voor de haalbaarheid van deze deelgebieden, aangezien het haalbaarheidsonderzoek en de door OPP geleverde ‘second opinion’ uitgaan van het doorgaan van het gehele RFP. Is het noodzakelijk dat er een nieuw haalbaarheidsonderzoek komt, aangezien het totale Duinplus model nog steeds geen draagvlak heeft. En dit ook nooit in de huidige uitwerking zal krijgen. Dan stelt u voor de ‘second opinion’ bij de heroverweging van het RFP te betrekken onder punt 3 van het raadsvoorstel. Kan ik hieruit opmaken dat u in grote lijnen het RFP aanhoudt? Anders kan ik me niet voorstellen dat een onderzoek op een heroverwogen plan nog van toepassing is.

Op zeer korte termijn moet u komen met een voorontwerp voor het bestemmingsplan Middenboulevard. Blijft dit bestemmingsplan gebaseerd op het huidige RFP of komt er een compleet gewijzigd voorontwerp? Hoe gaat u om met het verzoek van de belangvereniging FEB (Favaugeplein/Engelbertsstaat/Badhuisplein) om de woningen in het voorontwerp positief te bestemmen? En juist geen uitwerkingsbevoegdheid op te nemen voor het gebied waarin de woningen zich bevinden?

Het niet positief bestemmen van deze woningen zorgt naast het handhaven van de peildatum in het garantieplan voor veel problemen bij de verkoop van de woning. Ik denk dat het tijd is om deze bewoners rust te geven!

Wanneer u wel voor een uitwerkingsbevoegdheid kiest, hoelang kan een uitwerkingsbevoegdheid blijven ‘heersen’ voordat de uitwerking daadwerkelijk kan plaats vinden? Met in het achterhoofd dat men op de polen begint en de capaciteit in dit huis te klein is om ook aan het middengebied uitvoering te geven.

Mocht er dan op de langere termijn een meerderheid van 75% van de bewoners een verzoek indienenom de eigen woningen te vervangen dan kan de raad natuurlijk een daartoe benodigde wijziging van het bestemmingsplan vaststellen.

Communicatie met de bewoners. Wat gaat men doen om het vertrouwen en geloofwaardigheid terug te winnen? Wat verandert in de participatie met de bewoners?

U schrijft verder onder punt 8: Het college op te dragen te voorzien in de opvang van, naar het oordeel van het college, schrijnende gevallen en de kosten daarvan onder te brengen in het garantieplan.

Ik wil hier graag meer inzicht in krijgen en weten wat nu de strategie wordt?

Voor de VVD blijft voorop staan dat men draagvlak moet hebben om verder te gaan met de herstructurering van de Middenboulevard!

Dit was het voor de eerste termijn!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s