De raadsopdracht is klaar!

En de Middenboulevard?

Ten aanzien van het project Middenboulevard wordt uitgegaan van de volgende twaalf punten:

1. Het raadsbesluit van 31 januari 2006 tot het ingaan van de tweede fase van het project Middenboulevard wordt herroepen teneinde het raadsbesluit van 9 juni 2005, waarin onder meer het Ruimtelijk Functioneel Plan (verder: RFP) is vastgesteld, in heroverweging te kunnen nemen;

2. Het RFP wordt heroverwogen (zodat het niet wordt uitgevoerd in afwachting van nadere besluitvorming);

3. De haalbaarheidsstudie Middenboulevard van O.P.P., de financiële onderbouwing van het project en de realiteitswaarde van de verwachting inzake toekenning van subsidies worden op een nog nader door de raad te bepalen wijze aan een kritisch onderzoek onderworpen;

4. Gedwongen sloop via onteigening komt te vervallen met uitzondering van de situatie waarin 75% van de eigenaren/zakelijk gerechtigden in een uitwerkingsgebied daarmee instemt;

5. In het nieuwe bestemmingsplan worden in het plangebied aanwezige woningen als zodanig bestemd (dus niet wegbestemd) waarbij in de globale bestemming tevens zodanige ontwikkelingen worden aangegeven die mogelijkheden en kansen bieden teneinde te komen tot een kwalitatieve verbetering van het gebied;

6. Bezien moet worden op welke wijze de periode van planrealisering die nu nog geschat wordt op 14 jaar niet kan worden bekort;

7. Het college van burgemeester en wethouders komt ten spoedigste met een voorstel ten behoeve van bewoners die in een situatie verkeren die een urgente oplossing vereist (namen zijn bekend);

8. Vanuit particulier initiatief geëntameerde ontwikkelingen worden in de afweging ten behoeve van de planvorming betrokken;

9. De ontwikkeling van de polen Palacegebied en Badhuisplein kan alvast worden voortgezet met dien verstande dat een overmaat aan bebouwing ter plaatse dient te worden vermeden. Het Watertorenplein is geen echte pool van het Middenboulevardgebied en dient van het Middenboulevardproject te worden losgekoppeld;

10. De heroverweging als in punt 1 bedoeld moet op een zodanig tijdstip zijn voltooid dat, rekening houdend met de ingevolge de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gevestigde rechten, het ontwerpbestemmingsplan Middenboulevard uiterlijk op 14 december 2006 ex. artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter inzage kan worden gelegd;

11. Waar en voorzover de meergenoemde heroverweging leidt tot definitieve afwijking van eerdere besluitvorming informeert het college van burgemeester en wethouders de raad tijdig over de hieruit eventueel voortvloeiende juridische, financiële en andere consequenties waarna zij op basis van alle relevante feiten en een gedegen afweging van belangen beslist;

12. Het college van burgemeester en wethouders verricht het nodige ter uitvoering van bovengenoemde punten waarover met Vesteda spoedig moet worden overlegd.

Is dat alles?

Op de website van de VVD Zandvoort vindt u onder het kopje Documenten de gehele Raadsopdracht 2006-2010!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s