Maandelijks archief: april 2006

Koninginnedag in Zandvoort

Het feestprogramma is nog maar net afgelopen, of de Haltestraat is het toneel geworden voor de eerste Zandvoortse stro-gooi-wedstrijd. Zoveel mogelijk stro de lucht in en naar anderen gooien als je maar kunt.

Zandvoort goes Achterhoek.

Maar wat was het de uurtjes ervoor gezellig, met heel Zandvoort op mijn schouders meekijkend naar de zeepkistenrace, waar het meer een kunst was de finish te halen dan een scherpe tijd neer te zetten, doet de organisatie wellicht besluiten een ander parcours te nemen.

Wie de winnaar is geworden is voor mij ook nog steeds een raadsel! Voor mij kan er maar één als winnaar worden aangewezen voor de creativiteitsprijs, de KNRM. Maar de snelste zullen ze zeker niet zijn geweest…

Tijdens de kinderspelen was ik zelf vrijwilliger bij de schmink ploeg, thema van de dag VLINDERS. Ik kan serieus geen vlinder meer zien.

Het voorprogramma heb ik gemist, maar ipv de borrel op het raadhuis, vier ik liever Koninginnenach(t)…

Commissieleden de mond gesnoerd!

De vergadering van gisteravond 25 april heeft voor mij een vervelende nasmaak gekregen. De agenda was niet al te spectaculair, alleen bij de behandeling het agendapunt ‘verordening op de raadscommissies’ liepen de spanningen hoog op. Een Ouderenpartij Zandvoort, deel uitmakend van de coalitie stemden voor drie amendementen van de oppositie en tegen één amendement van coalitiepartij VVD. Het amendement ingediend door ondergetekende wat de mogelijkheid moest bieden om ALLEEN in uitzonderlijke gevallen als tweede commissielid in een commissie het woord te mogen voeren was te veel voor de Ouderen.

De situatie wordt nu dat in elke commissie twee leden per fractie zitten, waarvan één lid per agendapunt het woord mag voeren.

Ouderenpartij Zandvoort bedankt voor jullie steun, de commissievergaderingen zullen er zeker op voor uitgaan. 14 leden per commissie waar de helft voor spek-en-bonen meedoet.

Ik vraag mij af wanneer een ‘tweede’ commissielid toch het wordt gaat nemen, ik denk dat ik dat zal zijn!

Spreekrecht burgers

Aanstaande dinsdag 25 april wordt u de laatste mogelijkheid geboden om de Raad van Zandvoort toe te spreken. Het spreekrecht voor burgers komt namelijk te vervallen.

Hierbij wil ik alle ‘vaste’ insprekers oproepen zich te verzetten tegen het besluit om het spreekrecht voor burgers af te schaffen. Aanmelden doet u hier.

Wel kan ik u allen vertellen dat het spreekrecht in de commissies wordt uitgebreid, éénmaal in de eerste termijn en éénmaal in de tweede termijn, met als voorwaarde, om in de tweede termijn te mogen spreken, u ook in de eerste termijn het woord heeft gevoerd.

Laat van u horen…

Bijna de nummer 1

Op Google Nederland sta ik als derde genoteerd. Zal ik ooit de nummer 1 positie behalen?

Jerry Kramer

Weinig tegengeluid

De raadsvergadering was een drama! De zogenaamde oppositie heeft tegen de raadsopdracht gestemd en meer zinnigs valt er niet te melden.

Dus maar een Google fight:

Scheveningen vs. Zandvoort

We zijn gewoon de nummer 1 van Nederland? Zeker met een Grand-Prix race!

De raadsopdracht is klaar!

En de Middenboulevard?

Ten aanzien van het project Middenboulevard wordt uitgegaan van de volgende twaalf punten:

1. Het raadsbesluit van 31 januari 2006 tot het ingaan van de tweede fase van het project Middenboulevard wordt herroepen teneinde het raadsbesluit van 9 juni 2005, waarin onder meer het Ruimtelijk Functioneel Plan (verder: RFP) is vastgesteld, in heroverweging te kunnen nemen;

2. Het RFP wordt heroverwogen (zodat het niet wordt uitgevoerd in afwachting van nadere besluitvorming);

3. De haalbaarheidsstudie Middenboulevard van O.P.P., de financiële onderbouwing van het project en de realiteitswaarde van de verwachting inzake toekenning van subsidies worden op een nog nader door de raad te bepalen wijze aan een kritisch onderzoek onderworpen;

4. Gedwongen sloop via onteigening komt te vervallen met uitzondering van de situatie waarin 75% van de eigenaren/zakelijk gerechtigden in een uitwerkingsgebied daarmee instemt;

5. In het nieuwe bestemmingsplan worden in het plangebied aanwezige woningen als zodanig bestemd (dus niet wegbestemd) waarbij in de globale bestemming tevens zodanige ontwikkelingen worden aangegeven die mogelijkheden en kansen bieden teneinde te komen tot een kwalitatieve verbetering van het gebied;

6. Bezien moet worden op welke wijze de periode van planrealisering die nu nog geschat wordt op 14 jaar niet kan worden bekort;

7. Het college van burgemeester en wethouders komt ten spoedigste met een voorstel ten behoeve van bewoners die in een situatie verkeren die een urgente oplossing vereist (namen zijn bekend);

8. Vanuit particulier initiatief geëntameerde ontwikkelingen worden in de afweging ten behoeve van de planvorming betrokken;

9. De ontwikkeling van de polen Palacegebied en Badhuisplein kan alvast worden voortgezet met dien verstande dat een overmaat aan bebouwing ter plaatse dient te worden vermeden. Het Watertorenplein is geen echte pool van het Middenboulevardgebied en dient van het Middenboulevardproject te worden losgekoppeld;

10. De heroverweging als in punt 1 bedoeld moet op een zodanig tijdstip zijn voltooid dat, rekening houdend met de ingevolge de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gevestigde rechten, het ontwerpbestemmingsplan Middenboulevard uiterlijk op 14 december 2006 ex. artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter inzage kan worden gelegd;

11. Waar en voorzover de meergenoemde heroverweging leidt tot definitieve afwijking van eerdere besluitvorming informeert het college van burgemeester en wethouders de raad tijdig over de hieruit eventueel voortvloeiende juridische, financiële en andere consequenties waarna zij op basis van alle relevante feiten en een gedegen afweging van belangen beslist;

12. Het college van burgemeester en wethouders verricht het nodige ter uitvoering van bovengenoemde punten waarover met Vesteda spoedig moet worden overlegd.

Is dat alles?

Op de website van de VVD Zandvoort vindt u onder het kopje Documenten de gehele Raadsopdracht 2006-2010!

A1GP Zandvoort sold out!

In één weekend is het spektakel van Zandvoort in 2006 vrijwel compleet uitverkocht! “Het is een gekkenhuis, de mensen zijn hysterisch” vertelt woordvoerder Dirk Buwalda.

Maar het is ook niet zo maar een race het wordt de Grand Prix of Nations en nog wel de eerste van het seizoen. Zandvoort staat terug op de kaart.